Skip to main content

4.1.2021

Finanssivalvonta: Finanssivalvonnan suositus luottolaitosten voitonjaosta

Finanssivalvonnalta uusi suositus luottolaitosten voitonjaosta

Finanssivalvonta suosittaa suorassa valvonnassaan oleville luottolaitoksille, että ne noudattaisivat äärimmäistä varovaisuutta käteisenä maksettavassa voitonjaossa 30.9.2021 saakka. Suositus koskee myös osakkeiden ja osuuksien takaisinostoja ja lunastuksia sellaisissa tilanteissa, joissa ostojen ja lunastusten tarkoituksena on voitonjako. Tämä suositus korvaa 28.7.2020 annetun suosituksen (valvottavatiedote 28.7.2020 – 46/2020). Suositusta sovelletaan luottolaitoksiin niiden ylimmällä konsolidointitasolla.

Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa olevien luottolaitosten voitonjakoa koskevan päätöksenteon on perustuttava realistisiin arvioihin niiden kyvystä ylläpitää terveitä pääomatasoja. Päätöksissä tulee huomioida epävarman taloustilanteen vaikutukset luottolaitosten riskiasemiin ja pääomiin.

Päätös perustuu Euroopan keskuspankin 15.12.2020 julkistamaan suositukseen, jossa se kehottaa suorassa valvonnassaan olevia luottolaitoksia noudattamaan tilikausien 2019–2020 voitonjaossa äärimmäistä varovaisuutta 30.9.2021 saakka. Finanssivalvonta suosittaa, että luottolaitokset noudattavat varovaista voitonjakoa määritellessään vastaavia kriteerejä, jotka EKP on esittänyt suosituksessaan suorassa valvonnassaan oleville luottolaitoksille. EKP:n kriteerien mukaan luottolaitosten suositellaan jakavan voittoa:

  1. enintään 15 % luottolaitoksen vuosien 2019 ja 2020 yhteenlasketusta voitosta; ja
  2. korkeintaan 0,2 prosenttiyksikköä luottolaitoksen ydinvakavaraisuussuhdeluvusta (CET1 Ratio).

EKP:n suositus koskee sen suorassa valvonnassa olevia luottolaitoksia. EKP kehottaa kansallisia valvojia soveltamaan vastaavaa suositusta tarkoituksenmukaiseksi katsomassaan laajuudessa myös muihin luottolaitoksiin.

Lisäksi Finanssivalvonta suosittaa valvomilleen luottolaitoksille, että ne noudattaisivat suurta varovaisuutta päättäessään muuttuvasta palkitsemisesta tilanteissa, joissa palkitseminen voisi johtaa luottolaitoksen vakavaraisuusaseman heikkenemiseen. EKP on kirjeessään valvomiensa luottolaitosten toimitusjohtajille 15.12.2020 esittänyt vastaavan suosituksen valvomilleen luottolaitoksille.

Myös Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 15.12.2020 lausunnon, jossa kehotetaan suhtautumaan pidättyväisesti voitonjakoon ja noudattamaan siinä äärimmäistä varovaisuutta.

Katso myös

Aikaisemmat valvottavatiedotteet Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa oleville luottolaitoksille:

Finanssivalvonnan aikaisemmat lehdistötiedotteet voitonjakosuosituksesta: