Skip to main content

Miten toimitaan?

Vakuutuskassan perustamiseen liittyvistä toimista säädetään vakuutuskassalaissa ja perustamiseen sovelletaan myös eläkekassa- ja eläkesäätiölakia.

  • Vakuutuskassalaki 948/2021 luku 2
  • Eläkekassa- ja eläkesäätiölaki (946/2021) luku 2, §:t 2-3, 5-6 ja 9-15

Vakuutuskassan perustaa yksi tai useampi perustaja. Perustajana voi olla luonnollinen henkilö, yhteisö tai säätiö. Perustajalla tulee olla kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Perustaja ei saa olla vajaavaltainen tai konkurssissa eikä henkilö, joka on määrätty liiketoimintakieltoon.

Työpaikkakassan voi perustaa työnantaja tai työnantajat yhdessä sellaisten työnantajien kanssa, joilla on taloudellinen ja toiminnallinen yhteys, jos toiminnan harjoittaminen yhdessä on tarkoituksenmukaista.

Täydennyskassan taikka hautaus- ja eroavustuskassan voi perustaa edellä tarkoitettu työnantaja tai työnantajat yhdessä sekä

  1. työnantajat yhdessä sellaisten työnantajien kanssa, joiden toimiala tai ammattiala on samankaltainen tai jotka muun vastaavan seikan vuoksi muodostavat kokonaisuuden
  2. yrittäjät yhdessä sellaisten yrittäjien kanssa, joiden toimiala tai ammattiala on samankaltainen, tai jotka muun vastaavan seikan vuoksi muodostavat kokonaisuuden sekä
  3. henkilöryhmä, joka on määritelty ammatin tai ammattialaan kuulumisen tai rekisteröidyn yhdistyksen jäsenyyden perusteella, tai rekisteröity yhdistys.

Vakuutuskassan perustamisesta on tehtävä perustamissopimus, joka on päivättävä ja kaikkien perustajien allekirjoitettava.

Perustamissopimukseen on sisällytettävä toimintasuunnitelma ja ehdotus vakuutuskassan säännöiksi. Lisäksi siinä on mainittava:

  1. perustajan nimi sekä henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, kotipaikka ja postiosoite
  2. perustamispääoman määrä, jos vakuutuskassalla on perustamispääomaa
  3. ensimmäisen hallituksen jäsenet sekä
  4. toimitusjohtaja, jos toimitusjohtaja on valittu, ja tilintarkastajat.

Toimintasuunnitelmassa selvitetään, miten uuden kassan rahoitus ja vakavaraisuus sekä kassan käytännön toiminta järjestetään. Toimintasuunnitelman sisällöstä on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa STMa 1195/2021.

Vakuutuskassan toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi:

1) selvitys vakuutettavien lukumäärästä ja ikäjakaumasta sekä ennuste lukumäärän kehityksestä;

2) arvio korvausvastuun ja vakuutusmaksun kehityksestä;

3) jos vakuutuskassalla on vakuutusmaksuvastuu, vastuullisen vakuutusmatemaatikon arvio vastuuvelan kehityksestä;

4) selvitys aiotusta sijoitustoiminnasta; ja

5) selvitys vakuutuskassan käytännön toiminnan järjestämisestä sisältäen selvityksen kassan varainhoidon ja korvaushakemusten käsittelyn järjestämisestä.

Vakuutuskassalain 2 luvun 3 §:ssä on säädetty asioista, jotka on mainittava vakuutuskassan säännöissä. Sairauskassan sääntöjä laadittaessa voi apuna käyttää myös mallisääntörunkoa, jonka saa Vakuutuskassat ry:stä / löytyy yhdistyksen Jäsensivuilta.

Säännöissä on mm. määriteltävä kassan toimintapiiri ja vakuutussuhteen muodostuminen, mitä etuuksia vakuutuskassa myöntää ja millaisin ehdoin, miten kassan hallinto on järjestetty ja miten vakuutusmaksut määräytyvät sekä miten toimitaan, jos vakuutuskassa puretaan.

Lisäksi säännöissä on oltava tieto siitä, miten täydennys-, hautaus- ja eroavustuskassa tiedottaa vakuutetuille ja edunsaajille korvauksia ja avustuksia koskevista sääntömääräyksistä, ja tieto vakuutettujen ja edunsaajien käytettävissä olevista oikeusturvakeinoista.

Jos vakuutuskassa on perustettu työnantajan tai työnantajien palveluksessa olevia henkilöitä varten, työnantajan suostumuksella kassan säännöissä voidaan määrätä, että näiden palveluksessa olevat henkilöt ovat vakuutuskassan vakuutettuja. Jos työnantajan suostumus peruutetaan, se on kuitenkin voimassa vielä kuusi kuukautta sen jälkeen, kun ilmoitus peruuttamisesta on saapunut vakuutuskassalle.

Perustajien on haettava vakuutuskassan säännöille Finanssivalvonnan vahvistus. Hakemukseen on vakuutuskassaa perustettaessa liitettävä perustamissopimus sekä sopimuksen liitteenä oleva toimintasuunnitelma.

Finanssivalvonta antaa tarkemmat ohjeet hakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävistä selvityksistä ja liitteistä. (Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 12/2021)

Vakuutuskassan perustamisesta on kolmen kuukauden kuluessa tehtävä perustamisilmoitus vakuutuskassarekisteriin. Ennen ilmoituksen tekemistä on sen toimielimen (yleensä hallituksen), jonka toimivaltaan asia kuuluu, valittava hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja sekä kassan toimitusjohtaja. Jos perustamisilmoitusta ei tehdä, perustaminen raukeaa. Perustamisilmoituksen allekirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet.

Perustamisilmoituslomake löytyy Finanssivalvonnan sivuilta.

Sairausvakuutuslain mukaisen työpaikkakassan on saatava ennen toimintansa aloittamista Kansaneläkelaitoksen suostumus, jotta kassa voi toimia työpaikkakassana. Kansaneläkelaitos määrää kassan sairausvakuutuslain mukaisen toiminnan alkamisajankohdan. Toiminta voi alkaa aikaisintaan siitä hetkestä, jolloin kassa on merkitty vakuutuskassarekisteriin.

Vakuutuskassaa ei oikeushenkilönä ole olemassa ennen rekisteröimistä. Ennen rekisteröimistä kassa ei voi hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia eikä myöskään hakea, kantaa tai vastata tuomioistuimissa tai muiden viranomaisten luona. Ennen rekisteröintiä kassa ei voi myöskään ottaa jäseniä. Kassan hallitus voi kuitenkin käyttää puhevaltaa kassan perustamista koskevissa asioissa.

Finanssivalvonta ilmoittaa kassalle vakuutuskassan merkitsemisestä vakuutuskassarekisteriin.