Skip to main content

STM:ssä suunnitteilla useita säädösmuutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriössä on meneillään useita laki- ja asetusmuutosesityksiä, joilla on ensi vuonna vaikutuksia vakuutuskassojen talouteen. Tässä kooste ehdotuksista.

Hallitus pyrkii 90 miljoonan euron lääkesäästöihin

Lääkekorvausten alkuomavastuuta suunnitellaan korotettavaksi 70 euroon ja se sidotaan kansaneläkeindeksiin. Lisäksi sairausvakuutuslain ehdollista korvattavuutta koskeva sääntely ehdotetaan vakinaistettavaksi. Myös lääkkeiden hinnoitteluun ehdotetaan uusia säännöksiä, joiden tavoitteena on edistää hintakilpailua ja alentaa siten lääkkeiden hintoja. Esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lue lisää: STM:n tiedote 24.6.2024

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevaan asetukseen muutoksia

Korotukset koskisivat kaikkia asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä, kuitenkin niin, että ne painottuisivat erikoissairaanhoitoon. Asiakasta suojaisi osaltaan asiakasmaksujen enimmäismäärää rajoittava maksukatto, johon ei ehdotettaisi korotusta. Lue lisää: STM:n tiedote 24.6.2024

Sairauspäivärahan määräytymiseen ja säästöjen kanavointiin muutoksia

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia sairauspäivärahan laskusääntöön. Laskusäännön muutoksella tavoitellaan säästöjä sairauspäivärahamenoihin. Esitysluonnoksen mukaan sosiaaliturvarahastoihin kohdistuvat säästöt kanavoitaisiin niin, että ne vähentäisivät täysmääräisesti julkisen talouden velkaantumista. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvausten ja työtulovakuutuksen menojen rahoittamiseen kohdistuvia valtion, vakuutettujen ja työnantajien rahoitusosuuksia. Lue lisää: STM:n tiedote 19.6.2024

Korvattavien taksimatkojen enimmäishintoja koskevan sääntelyn jatkaminen

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain matkakustannusten korvaamista koskevaa sääntelyä siten, että sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta ja matkakustannusten korvauksen perusteesta säädettäisiin sairausvakuutuslaissa saman sisältöisenä 31.12.2026 saakka. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin jatkossakin enimmäishinta, joka olisi samalla sairausvakuutuslain perusteella korvattavien taksin käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten enimmäiskorvausperuste. Lue lisää: STM:n tiedote 14.6.2024

Kela-korvauksiin uudistuksia ja korotuksia 2025?

Hallituksen esitys sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta on edennyt luonnosvaiheeseen ja siihen on jo pyydetty lausunnot. Tiedotimme omassa kesäkuun jäsentiedotteessa keskeisistä muutosehdotuksista yleis- ja erikoislääkäripalkkioiden sekä suuhygienisti- ja fysioterapiakäyntien korvaamisessa. Tässä vielä linkki STM:n tiedotteeseen 14.5.2024

Viimeisimmät artikkelit