Skip to main content

9.9.2021

STM: Apteekkipalvelujen ja lääkkeiden saatavuutta parannetaan

 

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta. Esitys toteuttaa osaltaan hallitusohjelman mukaista tavoitetta parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta. Samalla varmistetaan lääkitysturvallisuus ja neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus. Pitkään valmistelussa ollut lakipaketti sisältää suurelta osin ne apteekkialaa uudistavat hallituksen esitykset, jotka raukesivat edellisellä hallituskaudella.

Tavoitteena laskea itsehoitolääkkeiden kuluttajahintoja

Lääkehuollon kustannustehokkuutta esitetään parannettavan muuttamalla itsehoitolääkkeiden hinnoittelua siten, että itsehoitolääkkeille asetettaisiin enimmäis- ja vähimmäishinta. Apteekit voisivat kilpailla hinnoilla alentamalla itsehoitolääkkeen myyntihintaa enintään apteekin katteen verran. Ehdotuksen tavoitteena on alentaa kuluttajan itsehoitolääkkeestä maksamaa hintaa. 

Apteekkien perustamista helpotetaan

Apteekkipalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta pyritään parantamaan esityksessä usein eri keinoin, mikä tukee lääkkeiden saatavuuden varmistamista. Apteekkien perustamisedellytyksiä laajennettaisiin siten, että jatkossa Fimea voisi perustaa uuden apteekin paitsi lääkkeiden saatavuuden sitä edellyttäessä, myös silloin kun se on riittävien apteekkipalveluiden turvaamisen kannalta tarpeellista. Apteekkien määrää voitaisiin lisätä nykyisestä jonkin verran ja apteekkeja voitaisiin perustaa joustavammin esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyille alueille. 

Sairaalasta kotiutuvan potilaan lääkehoidon jatkuvuus voitaisiin huomioida nykyistä kattavammin sairaalan yhteyteen perustettavilla apteekkipalveluilla. Lyhentämällä apteekkipäätösten muutoksenhakumenettelyä nopeutettaisiin uuden apteekin perustamista. Apteekkarien vaihdostilanteiden tarkemmalla sääntelyllä varmistettaisiin lääkkeiden saatavuus myös apteekkarin vaihtuessa.  

Uusi sääntely tulossa noutolokerikoille – tarkoituksena joustavoittaa apteekkitoimintaa

Verkkoapteekkien merkitys lääkkeiden jakelukanavana on kasvanut erityisesti koronapandemian aikana Suomessa. Apteekit ovat jo aiemmin ottaneet käyttöönsä noutolokerikkoja, joista asiakas voi noutaa esimerkiksi verkkoapteekista ostamansa valmisteen.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan uutta sääntelyä noutolokerikoista, jotta niiden turvallisuus ja asianmukaisuus voitaisiin taata, ja jotta ne palvelisivat apteekin asiakkaita mahdollisimman hyvin. 

Lääkevaraston voisi jatkossa perustaa sosiaalihuollon palveluasumisyksikköön

Lääkelakiin ehdotetaan lisäksi sääntelyä, joka mahdollistaisi yhteiskäyttöisen rajatun lääkevaraston perustamisen sosiaalihuollon palveluasumisyksiköihin viranomaisluvan tai -ilmoituksen nojalla.
Tavoitteena on turvata yksiköiden asiakkaiden lääkkeiden saatavuus ennakoimattomissa ja äkillisissä tilanteissa ja välttää tarpeettomat viivästykset lääkehoidon aloittamisessa. Lääkevarastoilla otaksutaan olevan erityinen merkitys harvaanasutuilla alueilla. 

Lääkeasioiden uudistus -hankkeessa kehitetään lääkehuoltoa pitkäjänteisesti

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaista lääkeasioiden uudistusta, joka sisältää useita Suomen lääkehuoltoa kehittäviä osa-alueita. Uudistus koostuu kolmesta kokonaisuudesta: lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittämisestä, apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämisestä ja tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämisestä.

Työ on käynnistynyt tällä hallituskaudella ja jatkuu ministeriössä täyttä vauhtia. Pitkään odotettu kansallinen lääkityslista siirtyy toimeenpanovaiheeseen. Tällä hetkellä selvitetään muun muassa keskitetyn lääketietovarannon toimintaedellytyksiä sekä lääkkeiden vähittäisjakelun kehittämistarpeita. Uudistuksen toimenpiteet tulevat ulottumaan useammalle hallituskaudelle ja sen etenemistä voi seurata verkkosivuiltamme.