Skip to main content

25.11.2021

STM: Muutoksia hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä annettuun valtioneuvoston asetukseen

 

 

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutokset hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (708/2013) torstaina 25.11.2021. Muutokset selkiyttävät työterveyshuollon sisältöä ja lisäävät työterveyshuollon toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Asetusmuutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

Asetuksella toteutetaan kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotus 15) työntekijän työssä selviytymisen seurannan ja edistämisen vahvistamisesta ja työterveyshuollon sisällön selkiyttämisestä sekä ehdotus 16) neuvonnan ja ohjauksen sisällön tarkentamisesta. Jatkossa työterveyshuollolla on velvoite seurata ja arvioida työkykyyn ja työhön paluuseen liittyvien hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden toteutumista ja vaikutusta. Lisäksi työterveyshuollon henkilökunnan tulee antaa neuvontaa ja ohjeistusta työhön paluun toimintakäytännöistä.

Asetus päivitetään myös vastaamaan 1.1.2022 voimaan tulevaa työterveyshuoltolain 3 §:n työterveyshuollon ammattihenkilön määritelmän muutosta. 

Esitetyt muutokset selkiyttävät työterveyshuollon sisältöä ja lisäävät työterveyshuollon toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Siten niillä on osana kuntoutuksen uudistamisen kokonaisuutta myönteisiä vaikutuksia työterveyteen ja työhyvinvointiin ja sitä kautta myös työn tuottavuuteen ja työurien pituuteen.

Asetusmuutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2022.