Skip to main content

STM: Perusterveydenhuollon hoitotakuu tiukkenee kahteen viikkoon syyskuussa 2023 

Hoitoon pääsyn enimmäisajat perusterveydenhuollossa tiukentuvat vaiheittain. 1.9.2023 alkaen hoitotakuu on perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa 14 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta.

1.11.2024 alkaen hoitotakuu perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa on 7 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa kolme kuukautta.

Nyt perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa ja suun terveydenhuollossa kuudessa kuukaudessa.

Hoitotakuu avosairaanhoidossa koskee hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta.

Jatkossa hyvinvointialueen tulee julkaista tietoa perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä kalenterikuukausittain.

Arvio hoidon tarpeesta tehtävä aiempaa nopeammin

Hoidon tarpeen arviointi on tehtävä aiemman kolmen vuorokauden sijaan nopeammin, eli saman yhteydenoton tai päivän aikana.

Arvion hoidontarpeesta tekee jatkossa laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuten lähihoitajat, jotka 1.9.2023 tekevät hoidon tarpeen arviointia, saavat jatkaa näissä tehtävissä 31.8.2027 saakka, jos heillä on tehtävään riittävä osaaminen ja kokemus.

Suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen arvion voi tehdä myös nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö jatkossakin.

Jos hyvinvointialue ei pysty antamaan palveluja itse, sen pitää hankkia palvelut muilta palveluntuottajilta. Osana hoidontarpeen arviota on arvioitava sitä, pystyykö hyvinvointialue tuottamaan palvelut itse määräajassa.

Osassa palveluja on edelleen käytössä kolmen kuukauden hoitotakuu

Seitsemän vuorokauden enimmäisaika ei koske esimerkiksi terveysneuvontaa, terveystarkastuksia ja hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia. Nämä tulee kuitenkin järjestää kohtuullisessa ajassa, enintään kolmessa kuukaudessa taikka hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Seulontoja, tiettyjä määräaikaistarkastuksia sekä osaa rokotuksista ei koske myöskään kolmen kuukauden hoitoon pääsyn määräaika, koska tällaisten palveluiden antamisesta säädetään erikseen.

Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn enimmäisaika ei muutu.

Eduskunta edellytti omalääkäri- ja omahoitajamallin laajentamista

Eduskunta hyväksyi lakimuutokset viime marraskuussa ja edellytti silloin, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa hoitosuhteen jatkuvuutta ottamalla käyttöön omalääkäri- ja omahoitajamalli tai perhelääkärimalli taikka laajentamalla niiden käyttöä.

Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Lisäksi eduskunta edellytti, että hallitus selvittää erilaisten psykososiaalisten menetelmien ja lyhytpsykoterapian määritelmien täsmentämistarpeet, arvioi näiden hoitomuotojen käyttöä ja toteutusta sekä tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin näiden hoitomuotojen saatavuuden turvaamiseksi.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait torstaina 19.1.2023.

Viimeisimmät artikkelit