Skip to main content

STM: Työnantajan työturvallisuusvelvoitetta tarkennetaan

Työturvallisuuslain muutoksilla tarkennetaan työnantajan työturvallisuusvelvoitteita. Lain tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Lakimuutoksilla pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä.

Työnantajan huolehtimisvelvollisuutta täsmennetään

Työnantajan yleistä velvollisuutta huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä täsmennetään. Työnantajan on otettava huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat vaatia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Muutoksella selkeytetään sitä, että yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet eivät aina ole riittäviä yksittäisen työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

Työnantajan velvollisuus toteuttaa yksilöllisiä toimenpiteitä koskee työntekijöitä, joihin liittyy jokin turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta merkityksellinen henkilökohtainen edellytys. Työnantajan tulee ottaa huomioon, että ihmisillä on erilaiset edellytykset suoriutua työssä ja ne voivat vaihdella työuran eri vaiheissa. Tarvetta mukauttaa työtä ja työolosuhteita voi syntyä esimerkiksi yksilöllisten ikämuutosten myötä.

Työnantajan tarkkailuvelvoitetta täsmennetään siten, että työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristön, työolosuhteiden ja turvallisten työtapojen lisäksi myös työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Tarkkailun kautta työnantajalla on mahdollisuus havaita tarve toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä ajoissa.

Ikääntymiseen liittyvät riskit tunnistettava

Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa säännöstä täsmennetään. Vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi seikaksi lisätään ikääntyminen. Muutos korostaa ikääntymiseen liittyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista, jotta työnantaja voisi toteuttaa vanhempien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden edellyttämiä työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Opetusta ja ohjausta koskevaa säännöstä täsmennetään vastaamaan nykyistä oikeustilaa. Työnantajalle säädetään velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa.  Työntekijän nuori ikä tai ikääntyminen on tällainen opetuksessa ja ohjauksessa huomioon otettava henkilökohtainen edellytys, kuten myös työntekijän kielitaito tai osatyökykyisen työntekijän yksilölliset rajoitteet tai tarpeet.

Sekä työn fyysiset että psykososiaaliset kuormitustekijät huomioitava 

Lakimuutos täsmentää minkälaisia työn kuormitustekijöitä on otettava huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Työnantajan tulee ottaa huomioon sekä työn fyysiset kuormitustekijät että työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät.

Työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvillä kuormitustekijöillä tarkoitetaan työpaikan psykososiaaliseen työympäristöön kuuluvia työolotekijöitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä ja epäkohdat työyhteisön vuorovaikutuksessa.

Työturvallisuuslain raskaussuojelun perussäännöstä selvennetään

Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaan säännökseen lisätään maininta äskettäin synnyttäneestä sekä imettävästä työntekijästä. Muutoksen myötä säännöksestä käy selkeämmin ilmi se, että raskaana olevan työntekijän lisäksi myös nämä työntekijät kuuluvat säännöksen soveltamisalan piiriin. Lisäksi säännökseen lisätään uusi asetuksenantovaltuus, joka mahdollistaa nykyistä paremmin kyseisiä työntekijöitä koskevien tarkentavien säännösten antamisen.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lain torstaina 16. helmikuuta. Laki tulee voimaan 1.6.2023.

Viimeisimmät artikkelit