Skip to main content

STM: Laki sääntelemään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskeva sääntely uudistuu

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 13.4. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 14.4.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä eli uusi asiakastietolaki kokoaa yhteen säädökset, jotka koskevat tietosuojaa ja salassapitoa, tiedonsaantioikeuksia ja asiakastietojen luovutusta, asiakas- ja potilasasiakirjoja sekä valtakunnallisia tietojärjestelmiä ja tiedonhallinnan ohjausta. Laki muodostaa yhtenäisen ja kattavan kokonaisuuden. Samalla uusittu laki korjaa nykyisen sääntelyn puutteita.

Uusi laki tukee palveluiden kehittämistä

Laissa yhtenäistetään ja selkiytetään asiakas- ja potilastietojen luovutusta ja tiedonsaantioikeuksia koskevaa sääntelyä. Lisäksi laissa parannetaan sosiaali- ja terveydenhuollon välistä tiedonsaantioikeutta koskevaa sääntelyä sekä säännöksiä siitä, miten sosiaalihuollon palveluissa kirjattavia potilastietoja käsitellään.

Asiakastietojen ja asiakasasiakirjojen käsittelyä koskevat säädökset tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota eli sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut muodostaisivat asiakkaalle toimivan kokonaisuuden.

Lakimuutoksien ansiosta lääkityslista voidaan toteuttaa

Asiakastietolain yhteydessä on tehty muutoksia myös useisiin muihin lakeihin. Lääkemääräyslakiin tehdyt muutokset mahdollistavat, että Kanta-palveluiden reseptikeskukseen voidaan toteuttaa valtakunnallinen lääkityslista. Listasta ammattilaiset ja potilas itse voisivat nähdä potilaan käytössä olevan lääkityksen.  Muutokset muihin liitelakeihin ovat pääosin teknisiä. Lait tulevat voimaan 1.1.2024.

Viimeisimmät artikkelit