Kuva

 


2. SAIRAUSKASSAN PERUSTAMINEN

 

Sairauskassan perustamiseen liittyvistä toimista säädetään VKL 2 luvussa ja vakuutuskassa-asetuksessa.

 

2.1 Perustajat

 

Sairauskassan perustaa yksi tai useampi perustaja. Perustajana voi olla luonnollinen henkilö, yhteisö tai säätiö.

 

Perustajan tulee olla Suomen tai Euroopan talousalueeseen kuuluva muun valtion kansalainen tai näissä valtioissa kotipaikan omaava yhteisö tai säätiö.

 

2.2 Perustamiskirja

 

Perustamisesta on tehtävä perustamiskirja, joka on päivättävä ja perustajien allekirjoitettava. Perustamiskirjaan on sisällytettävä ehdotus sairauskassan säännöiksi sekä suunnitelma aiotusta toiminnasta (toimintasuunnitelma).

 

Perustamiskirjassa on mainittava perustajien ammatti, kansalaisuus, kotipaikka ja postiosoite. Perustamiskirjassa on niin ikään mainittava milloin ja miten perustava kokous kutsutaan koolle. Jos kassalla ei ole takuupääomaa, perustamiskokous voidaan pitää kuitenkin myös ilman kutsua.

 

Uusilta sairauskassoilta ei yleensä ole vaadittu takuupääomaa tai pohjarahastoa. Sairauskassaa perustettaessa saattaa kyseeseen kuitenkin tulla lähinnä pohjarahaston hankkiminen. Jos kassalla on pohjarahasto, perustamiskirjassa on mainittava pohjarahaston määrä ja sen antaja.

 

VKL:ssa on säädetty asioista, jotka on mainittava vakuutuskassan säännöissä. Sairauskassan sääntöjä laadittaessa voidaan apuna käyttää myös mallisääntöjä, joita saa Vakuutuskassat ry:stä.

 

Toimintasuunnitelmassa selvitetään, miten uuden sairauskassan rahoitus ja vakavaraisuus sekä kassan käytännön toiminta järjestetään.

 

2.3 Sääntöjen vahvistamishakemus

 

Perustajien on haettava perustamiskirjaan liitetyille säännöille Finanssivalvonnan vahvistus. Hakemukseen on liitettävä perustamiskirja sääntöineen sekä osakkaaksi aikovien hyväksyminen säännöille.

 

Vastaava hyväksyminen edellytetään silloinkin, kun sääntöihin sisältyy työnantajaa velvoittavia määräyksiä, vaikka työnantaja ei olisikaan laissa tarkoitettu osakas (esimerkiksi jäsenmaksujen periminen palkoista ja tilittäminen kassalle).

 

Hakemukseen on liitettävä myös osakkaan tai muun työnantajan suostumus, jos jäsenyys kassassa on työsuhteen ehtona pakollinen. Hakemukseen liitettään myös kaupparekisteriotteet toimintapiiriin kuuluvista työnantajista tai yhdistysrekisteriote, jos toimintapiiri on määritelty rekisteröidyn yhdistyksen perusteella.

 

Jos toimintapiiriin kuuluu useampi kuin yksi työnantaja, on lisäksi esitettävä selvitys siitä, että toimintapiiri täyttää lain vaatimuksen (selvitys työnantajien kuulumisesta samaan konserniin tai selvitys muusta työnantajien välisestä taloudellisesta tai toiminnallisesta yhteydestä).

 

2.4 Perustamiskokous

 

Sairauskassan perustamisesta päättävät sen perustajat perustamiskokouksessa. Kokous on pidettävä yhden vuoden kuluessa siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut kassan säännöt. Jos kokousta ei pidetä määräajassa, perustaminen raukeaa.

 

Perustamiskokouksessa on esitettävä perustamiskirja ja valvontaviraston sääntöjen vahvistamista koskeva päätös alkuperäisinä.

 

Sairauskassa on perustettu, jos perustamista on perustamiskokouksessa kannattanut enemmistö kokouksessa läsnä tai edustettuina olevista perustajista. Lisäksi on voitava osoittaa että mahdollinen pohjarahasto on luovutettu perustajille. Tämän jälkeen perustamiskokouksessa toimitetaan kassan sääntöjen mukaan kassankokoukselle kuuluvat vaalit (hallitus, mahdollinen hallintoneuvosto ja tilintarkastajat).

 

Muilta osin perustamiskokouksessa noudatetaan soveltuvin kohdin kassankokousta koskevia VKL:n ja kassan sääntöjen määräyksiä.

 

2.5 Ilmoitus vakuutuskassarekisteriin

 

Sairauskassan perustamisesta on kolmen kuukauden kuluessa tehtävä ilmoitus (perusilmoitus) vakuutuskassarekisteriin. Ennen ilmoituksen tekemistä on sen toimielimen (yleensä hallituksen), jonka toimivaltaan asia kuuluu, valittava hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja sekä kassan toimitusjohtaja. Jos perusilmoitusta ei tehdä, perustaminen raukeaa. Perusilmoituksen allekirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet.

 

Perusilmoituslomakkeita on saatavilla Finanssivalvonnassa sekä Vakuutuskassat ry:ssä.

 

2.6 Kansaneläkelaitoksen suostumus

 

SVL:n mukaisen työpaikkakassan on saatava ennen toimintansa aloittamista Kansaneläkelaitoksen suostumus, jotta kassa voi toimia työpaikkakassana. Suostumusta haetaan sen jälkeen kun kassan perustava kokous on pidetty. Kansaneläkelaitos määrää kassan SVL:n mukaisen toiminnan alkamisajankohdan. Toiminta voi alkaa aikaisintaan siitä hetkestä, jolloin kassa on merkitty vakuutuskassarekisteriin.

 

2.7 Rekisteröinnin oikeusvaikutuksia

 

Sairauskassaa ei oikeushenkilönä ole olemassa ennen rekisteröimistä. Ennen rekisteröimistä kassa ei voi hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia eikä myöskään hakea, kantaa tai vastata tuomioistuimissa tai muiden viranomaisten luona. Ennen rekisteröintiä kassa ei voi myöskään ottaa jäseniä. Kassan hallitus voi kuitenkin käyttää puhevaltaa kassan perustamista koskevissa asioissa.

 

Finanssivalvonta ilmoittaa kassalle sairauskassan merkitsemisestä vakuutuskassarekisteriin.

Back to Top