Kela: Lähes joka kuudes suomalainen saa asumistukea

Kela: Kuntoutuksen kela.fi -sivut uudistuvat

Kela: Sairaanhoito kansainvälisissä tilanteissa

STM: Kansalaiskysely: sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden toteutumista epäillään

Kela: Perustoimeentulotukea sai toukokuussa 154 000 kotitaloutta

STM: Naisten koulutustason nousu ei automaattisesti pienennä palkkaeroja

Finanssivalvonta: Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.217: Finanssisektori vakaa, pankkisektorin vakavaraisuus vahva, vakuutussektorin hyvä

STM: Vanha mutta vetreä - STM 100 vuotta

Kela: Taskutilasto 2017 on tiivis tietopaketti Kelan etuuksista

STM: Toiseen EU-maahan hoitoon hakeutuvan kustannukset pienenevät

STM: Naisten ja miesten edustus kuntayhtiöiden ylimmässä johdossa

STM: Forssalle, Iisalmelle ja Varkaudelle poikkeuslupa perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämiseen

Yhdistyskokouksen 11.5.2017 kuulumisia

Kela: 80-vuotias kansaneläke on kattava, mutta riittämätön

STM: Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat samaan rekisteriin 

STM: Hallitus esittää laajaa valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin

STM: Kela-korvausten avulla kohti uutta valinnanvapautta

STM: Terveydenhuollon ammattihenkilölakia aletaan uudistaa

STM: Hallituksen puoliväliarvioinnin vaikutukset stm:n hallinnonalalla

Kela: Kelan vuosi 2016

STM: Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröitymistä selkeytetään

STM: Työelämäpalkinnon finalistien opit

STM: Vakuutusten tarjoamista koskevaa lainsäädäntöä tarkennetaan

STM: Henkilöstö pitää toimivia palveluja onnistuneen sote-ja maakuntauudistuksen tärkeimpänä mittarina

STM: Ensihoitoa uudistetaan. Laki- ja asetusmuutokset lausunnolle

STM: Valinnanvapauslaista yli 600 lausuntoa

Finanssivalvonta: Finanssisektori vakaa, matala korkotaso rasittaa kannattavuutta ja digitalisaatio vaatii investointeja

STM: Naisia kolmannes kuntayhtiöiden hallituksissa

Kela: Joka viides jäi ilman lääkekorvauksia alkuomaavastuun vuoksi

STM: Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain sijoittamista koskevat säännökset muuttuvat

STM: Uusi asetus rokotuksista voimaan 13.3.2017

STM: Sote- ja maakuntauudistus etenee eduskuntaan

STM: Valinnanvapauslakia arvioitiin perustuslain näkökulmasta

STM: Asiakasmaksujen lainsäädäntö uudistetaan kokonaan 

STM: Laboratorio- ja kuvantamispalvelut tuotettava maakunnissa yhteistyössä

Hoitopaikanvalinta.fi: Terveyspalvelut ulkomailla. Maakohtaista tietoa terveyspalveluista  

Kela: Yleistä asumistukea maksettiin vuonna 2016 yli miljardi euroa 

STM: 112 - päivä muistuttaa: ennakoi ja toimi ajoissa

STM: Sairaaloiden osaamista on koottava laadun takaamiseksi 

STM: Valinnanvapauslain luonnos lausuntokierrokselle

STM: Soten muutosjohtajat kiertävät maakunnissa kevään aikana 

STM: Lausuntovaiheessa esitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen tallentamisesta samaan rekisteriin

STM: Ehdotus uudesta potilasvakuutuslainsäädännöstä 

STM: Työterveyshuollon tulevaisuuden haasteena työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy

Yle: Hoitotutkassa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteet. Arvio maakuntien palvelujen muutoksesta vuoteen 2025 

STM: Tapaturmapäivä kannustaa kiireettömyyteen

STM: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamislaki nähdään tarpeellisena

Kela: Irtisanotuilla työntekijöillä on oikeus työterveyshuollon palveluihin

STM: Eläketuki ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille

STM: Päivystysuudistus kokoaa palveluja ja vahvistaa yhteistyötä 

STM: Lääkärille entistä suurempi vastuu lääkehoidon kustannuksista

STM: Työterveyshuoltoa koskeva yhtiöittämisvelvoite siirtyy vuoden 2019 alkuun

STM: Muutoksia eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakiin

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

STM: Hallitus julkisti linjaukset asiakkaan valinnanvapaudesta sote-palveluissa

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2017

Finanssivalvonta: Huomen henki- ja vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla

Kela: Tutkimusryhmä suosittelee perustulokokeilun laajentamista 2018

STM: Lääkekorvausjärjestelmään muutoksia - kalliita lääkkeistä saa jatkossa kuukaudeksi

Kela: Kelan tietojärjestelmiä kehitetään tulevaisuudessa entistä ketterämmin. Arkki -hanke päättyy 

Kela: Kansaneläkeindeksiin sidottujen eläkkeiden ja etuuksien euromäärät vuonna 2017

STM: Lausuntoyhteenveto sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista valmistui

STM: Lääkekorvaussäästöt toteutumassa

Kela: Lääkekorvausten vuosiomavastuu vuonna 2017

STM: Työryhmä rajaamaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta eläkejärjestelmiin

Kela: Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät enintään alle 10 euroa kuukaudessa

Kela: Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan uudella Suomi.fi-tunnistamisella

STM: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2017

STM: Toimeentulotuen perusosa nousee vuonna 2017

STM: Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2017 vahvistettu

STM: Elinaikakerroin vahvistettu

STM: Sairausvakuutusmaksuun muutoksia

STM: Yhdenvertaisuutta lääkekorvausjärjestelmään

STM: Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistarpeita arvioidaan

STM: Työeläkemaksut muuttuvat

Kela: Elli Aaltosesta Kelan pääjohtaja 

Kela: Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus kasvanut koko maassa

Kela: Huoltajat näkevät lastensa terveystiedot Omakannasta

Kela: Vuoden 2017 KIILA-kuntoutuskursseja haettavissa nyt

STM: Päivystysuudistus kokoaa palveluja alueellisesti - sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyötä vahvistetaan

STM: Ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille eläketuki  

STM: Työeläke ja palkkakerroin vuodelle 2017 vahvistettu

VM: Lakiehdotus perustulokokeilusta eduskunnan käsiteltäväksi

VM: Hallitus esittää muutoksia Finanssivalvonnan maksuihin

STM: Muutoksia sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan

STM: Palvelusetelikokeilut käynnistyvät

Finanssivalvonta: Suomen henki- ja vahinkovakuutussektorien vakavaraisuus on hyvä

Työterveyslaitos: Uusi suositus: Työkyvyn heikkeneminen voidaan tunnistaa varhain

Työterveyslaitos: Työterveyshuollon keskittyminen jatkuu

Toiminnanjohtaja nimetty

Kela: Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä vähenee. Eroa ikäryhmien välillä   

Kela: Tapaturmavakuutuskeskuksen kautta tapahtuva apteekkilaskutus päättyy apteekeissa

STM: Lääkesäästöjä uusin keinoin

STM: Selvityshenkilöiden mukaan leikkaustoiminnan osaaminen koottava riittävän suuriin sairaaloihin.

STM: Valviran sote-tehtävät toimialaksi uuteen virastoon

STM: Työttömyysmaksujen kokonaismäärä pysyy ennallaan

STM: Sote- ja maakuntauudistuksen digitalisaatio

STM: B-lausunto lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi on maksuton perusterveydenhoidossa

STM: Itsemääräämisoikeuslainsäädännön valmistelu jatkuu tänä syksynä 

STM: Laatusuositusta iäkkäiden palveluista uudistetaan tänä syksynä

STM: Kansaneläkeindeksiin muutoksia

VM: Hallitus esittää muutoksia verolakeihin

STM: Sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioesitys 2017

STM: Lausunnot valmisteltavasta päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta

Finanssivalvonta: Suomen pankkisektorin kannattavuus heikkeni, työeläkesektorin vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla.

STM: Työeläkemaksuun muutoksia

STM: Komitea pohtii kuntoutuksen uudistamista

STM: Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset lausunnolle. Hallituksen esitysluonnos ja aineistot

STM: Kaikille sote-palvelujen tuottajille on tulossa rekisteröinti. Lupa- ja ilmoitusmenettelystä luovutaan.

STM: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja perustulokokeilun toteuttamisesta. Perustulo lyhyesti.

STM: Helikopterilla tehtyjen potilaskuljetusten korvausten yhtenäistetään

VM: Kaikille oikeus tiliin ja verkkopalvelutunnuksiin

STM: Lausuntopyyntö lääkekorvaussäästöjä koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

STM: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lääkelain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset koskevat pääosin apteekkitoimintaa.

STM: Työryhmä ehdottaa hoitoon pääsyn joustavoittamista 

STM: Valvira on avannut sosiaalihuollon ammattihenkilöstön keskusrekisterin

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys vuodelle 2017

VM: Valtionvarainministeriön ehdotus hallinnonalansa talousarvioksi vuodelle 2017

VM: Valtiovarainministeriön budjettiehdotus vahvistaa työllisyyttä

Kela: Yleisen asumistuen saajia ennätysmäärä

VM: Sote-ratkaisu ei nosta veroastetta

STM: Sotessa seuraavalle rastille. Keskeiset tavoitteet ennallaan

STM: Omais- ja perhehoitajien tukea lisätään

STM: Kuntien sote-ulkoistamisia ja investointeja rajoitetaan väliaikaisesti

STM: Työttömyysturvalakiin muutoksia

VM: Kansallista palveluarkkitehtuuria koskeva lainsäädäntö voimaan. Laki sähköisen asioinnin tukipalveluista.

Kela: Naiset ja varttuneet työntekijät käyttävät eniten työterveyspalveluja

STM: Liikennevakuutuslaki uudistuu

Kela: Uusi palvelu näyttää yksityisten terveyspalvelujen hintaerot

STM: YK:n vammaisyleissopimus voimaan. Periaatteena osallisuus ja esteettömyys

STM: Palvelusetelikokeilu käynnistyy

Kela: Lääkekorvausmenot ovat vähentyneet 11%. Alkuomavastuun vaikutuksia lääkeostoihin liian aikaista arvioida.

Finanssivalvonta: Pankki- ja työeläkesektorin vakavaraisuus 31.3.2016.

STM: Selvitysryhmä ehdottaa sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakkaan listautumista valitsemaansa sosiaali- ja terveyskeskukseen

STM: Uusien maakuntien perustamisen esivalmistelu alkaa

Kela: Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kela: Lääkekorvauksia on tänä vuonna maksettu 1,7 miljoonalle

Kela: Eläkkeelle siirtyminen lisää yksityisten lääkäripalvelujen käyttöä

STM: Omais- ja perhehoitajien tukea lisätään

Yhdistyskokouksen 12.5.2016 kuulumisia

STM: Selvitysmieheltä raportti lääkesäästöistä

STM: Valtaosa kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman toimenpiteistä toteutui onnistuneesti.  

Kela: Vammaisetuuspäätöksen saa nyt huomattavasti aiempaa nopeammin

STM: Tapaturmapäiväpäivä muistuttaa kiireen aiheuttamista vahingoista

STM: Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 28.4.2016 

STM: Alan toimivat kannattavat vammaislakien yhdistämistä

STM: Palvelusetelikokeilulla tietoa valinnanvapauden toteuttamiseen

STM: Ponnistelu palkkatasa-arvon eteen jatkuu

Kela: Kelan asiakkaiden asiointitavat ovat muuttumassa

VM: Valtion takausten nopea kasvu on jatkunut

VM: Lakiesitys hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista eduskuntaan

STM: Genomikeskus tuo perimästä saatavan tiedon osaksi terveydenhuoltoa

STM: Ilmansaasteista vuosittain yli tuhat ennenaikaista kuolemaa Suomessa

Kela: Työterveyshuoltomenojen kasvu pysähtyi

STM: Sote-työryhmä ehdottaa lakia yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista

STM: Kansallinen syöpäkeskus edistää potilaiden tasavertaisuutta

Kela: Sähköiset lääkärintodistukset helpottavat päivärahan hakemista

Kela: Perustulokokeilun esiselvitys valmistui

Työterveyslaitos: Työuupuneet suoriutuvat hyvin, mutta hinta aivoille voi olla kova

Kela: Kelan ammatillinen kuntoutus kääntyi kasvuun

Kela: Lääkekorvaukset kasvoivat enemmän kuin kuuteen vuoteen

VM: Verotus- ja veronkantomenettelyä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan

STM: Vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu jatkuu

VM: Valtiokonttori tekee selvityksen valtion henkilöstöjohtamisesta

STM: Ihmiset toivovat sote-uudistukselta sujuvampia palveluja

STM: Työsuojelun valtakunnallinen puhelinneuvonta ollut toiminnassa kuukauden.

Kela: Opintoraha hupenee vuokranmaksuun yhä useammalla opiskelijalla

Kela: Kelan maksamien asumistukien menot ovat kasvaneet merkittävästi

STM: Valvira rekisteröi sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Uusi laki voimaan 1.3.2016 

STM: Tupakkalaki tiukentuu

Kela: Perustoimeentulotuen siirto Kelaan 1.1.2017

STM: Rahapeliyhtiöt yhdistyvät

STM: Valtaosa kunnista pitää maakuntajakoa hyvänä pohjana itsehallintoalueille

STM: Yhdenvertaisuus otetaan huomioon kuntien tehtävien vähennettäessä

VM: Kuntien tehtäväreformi uudistuu ja laajenee

VM: Verotusta koskeva automaattinen tietojenvaihto laajenee

STM: Kuntien sote-ulkoistamisiin ja investointeihin väliaikaisia rajoituksia

VM: Ostovoima vahvistui heikosta työllisyyskehityksestä huolimatta

STM: Päivystyksen kokonaisuus linjattiin

STM: Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kehitetään uusia sähköisiä palveluja

VM: Selvityshenkilö ministeri Tarasti esittää suuria muutoksia aluehallintoon

Kela: Kela kehittää etäkuntoutuspalveluita

STM: Urheilijan tapaturma- ja eläketurvaan muutoksia

STM: Lääkkeiden potilaskohtaisesta annosjakelusta oma opas

Kela: Kelan organisaatio uudistui 1.1.2016

STM: Työtapaturma- ja ammattitautiturvaan tarkennuksia

STM: Vuorotteluvapaan kesto lyhenee

VM: Vuodenvaihteen muutoksia Valtiovarainministeriön hallinnonalalla

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin 2016

STM: Suomen väestö kasvaa hitaimmin Pohjoismaista.Eniten lihavia ja tupakoivia.Alkoholin kulutus ja tartuntataudit laskussa.

STM: Esimiehet tarvitsevat lisää tietoa työn ja muun elämän yhteensovittamista

Vakuutuskassat ry:n kannanotto lääke-, matka- ja sairaanhoitokorvauksien muutoksiin

STM: Muutoksia etuuksiin - hallitus korottaa takuueläkettä

STM: Toimeentulotuen perusosa pysyy nykytasolla vuonna 2016

STM: Liikennevakuutuslakia selkeytetään ja uudistetaan

STM: Toimeentulotuen perusosa pysyy nykytasolla vuonna 2016 

Kela: Lakisääteinen ammatillinen Tyk-kuntoutus jatkuu KIILA-kuntoutuksena

Kela: Lääkekorvauksiin tulossa 50 euron alkuomavastuu

Kela: Uutta avomuotoista kuntoutusta tuki- ja liikuntaelinsairauksiin

Back to Top