STM: 112 - päivä muistuttaa: ennakoi ja toimi ajoissa

STM: Sairaaloiden osaamista on koottava laadun takaamiseksi 

STM: Valinnanvapauslain luonnos lausuntokierrokselle

STM: Soten muutosjohtajat kiertävät maakunnissa kevään aikana 

STM: Lausuntovaiheessa esitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen tallentamisesta samaan rekisteriin

STM: Ehdotus uudesta potilasvakuutuslainsäädännöstä 

STM: Työterveyshuollon tulevaisuuden haasteena työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy

Yle: Hoitotutkassa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteet. Arvio maakuntien palvelujen muutoksesta vuoteen 2025 

STM: Tapaturmapäivä kannustaa kiireettömyyteen

STM: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamislaki nähdään tarpeellisena

Kela: Irtisanotuilla työntekijöillä on oikeus työterveyshuollon palveluihin

STM: Eläketuki ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille

STM: Päivystysuudistus kokoaa palveluja ja vahvistaa yhteistyötä 

STM: Lääkärille entistä suurempi vastuu lääkehoidon kustannuksista

STM: Työterveyshuoltoa koskeva yhtiöittämisvelvoite siirtyy vuoden 2019 alkuun

STM: Muutoksia eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakiin

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

STM: Hallitus julkisti linjaukset asiakkaan valinnanvapaudesta sote-palveluissa

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2017

Finanssivalvonta: Huomen henki- ja vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla

Kela: Tutkimusryhmä suosittelee perustulokokeilun laajentamista 2018

STM: Lääkekorvausjärjestelmään muutoksia - kalliita lääkkeistä saa jatkossa kuukaudeksi

Kela: Kelan tietojärjestelmiä kehitetään tulevaisuudessa entistä ketterämmin. Arkki -hanke päättyy 

Kela: Kansaneläkeindeksiin sidottujen eläkkeiden ja etuuksien euromäärät vuonna 2017

STM: Lausuntoyhteenveto sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista valmistui

STM: Lääkekorvaussäästöt toteutumassa

Kela: Lääkekorvausten vuosiomavastuu vuonna 2017

STM: Työryhmä rajaamaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta eläkejärjestelmiin

Kela: Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät enintään alle 10 euroa kuukaudessa

Kela: Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan uudella Suomi.fi-tunnistamisella

STM: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2017

STM: Toimeentulotuen perusosa nousee vuonna 2017

STM: Sairausvakuutusmaksut vuodelle 2017 vahvistettu

STM: Elinaikakerroin vahvistettu

STM: Sairausvakuutusmaksuun muutoksia

STM: Yhdenvertaisuutta lääkekorvausjärjestelmään

STM: Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistarpeita arvioidaan

STM: Työeläkemaksut muuttuvat

Kela: Elli Aaltosesta Kelan pääjohtaja 

Kela: Yksityisten lääkäripalvelujen saatavuus kasvanut koko maassa

Kela: Huoltajat näkevät lastensa terveystiedot Omakannasta

Kela: Vuoden 2017 KIILA-kuntoutuskursseja haettavissa nyt

STM: Päivystysuudistus kokoaa palveluja alueellisesti - sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyötä vahvistetaan

STM: Ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille eläketuki  

STM: Työeläke ja palkkakerroin vuodelle 2017 vahvistettu

VM: Lakiehdotus perustulokokeilusta eduskunnan käsiteltäväksi

VM: Hallitus esittää muutoksia Finanssivalvonnan maksuihin

STM: Muutoksia sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan

STM: Palvelusetelikokeilut käynnistyvät

Finanssivalvonta: Suomen henki- ja vahinkovakuutussektorien vakavaraisuus on hyvä

Työterveyslaitos: Uusi suositus: Työkyvyn heikkeneminen voidaan tunnistaa varhain

Työterveyslaitos: Työterveyshuollon keskittyminen jatkuu

Toiminnanjohtaja nimetty

Kela: Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä vähenee. Eroa ikäryhmien välillä   

Kela: Tapaturmavakuutuskeskuksen kautta tapahtuva apteekkilaskutus päättyy apteekeissa

STM: Lääkesäästöjä uusin keinoin

STM: Selvityshenkilöiden mukaan leikkaustoiminnan osaaminen koottava riittävän suuriin sairaaloihin.

STM: Valviran sote-tehtävät toimialaksi uuteen virastoon

STM: Työttömyysmaksujen kokonaismäärä pysyy ennallaan

STM: Sote- ja maakuntauudistuksen digitalisaatio

STM: B-lausunto lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi on maksuton perusterveydenhoidossa

STM: Itsemääräämisoikeuslainsäädännön valmistelu jatkuu tänä syksynä 

STM: Laatusuositusta iäkkäiden palveluista uudistetaan tänä syksynä

STM: Kansaneläkeindeksiin muutoksia

VM: Hallitus esittää muutoksia verolakeihin

STM: Sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioesitys 2017

STM: Lausunnot valmisteltavasta päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta

Finanssivalvonta: Suomen pankkisektorin kannattavuus heikkeni, työeläkesektorin vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla.

STM: Työeläkemaksuun muutoksia

STM: Komitea pohtii kuntoutuksen uudistamista

STM: Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnokset lausunnolle. Hallituksen esitysluonnos ja aineistot

STM: Kaikille sote-palvelujen tuottajille on tulossa rekisteröinti. Lupa- ja ilmoitusmenettelystä luovutaan.

STM: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja perustulokokeilun toteuttamisesta. Perustulo lyhyesti.

STM: Helikopterilla tehtyjen potilaskuljetusten korvausten yhtenäistetään

VM: Kaikille oikeus tiliin ja verkkopalvelutunnuksiin

STM: Lausuntopyyntö lääkekorvaussäästöjä koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

STM: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lääkelain muuttamisesta. Ehdotetut muutokset koskevat pääosin apteekkitoimintaa.

STM: Työryhmä ehdottaa hoitoon pääsyn joustavoittamista 

STM: Valvira on avannut sosiaalihuollon ammattihenkilöstön keskusrekisterin

STM: Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys vuodelle 2017

VM: Valtionvarainministeriön ehdotus hallinnonalansa talousarvioksi vuodelle 2017

VM: Valtiovarainministeriön budjettiehdotus vahvistaa työllisyyttä

Kela: Yleisen asumistuen saajia ennätysmäärä

VM: Sote-ratkaisu ei nosta veroastetta

STM: Sotessa seuraavalle rastille. Keskeiset tavoitteet ennallaan

STM: Omais- ja perhehoitajien tukea lisätään

STM: Kuntien sote-ulkoistamisia ja investointeja rajoitetaan väliaikaisesti

STM: Työttömyysturvalakiin muutoksia

VM: Kansallista palveluarkkitehtuuria koskeva lainsäädäntö voimaan. Laki sähköisen asioinnin tukipalveluista.

Kela: Naiset ja varttuneet työntekijät käyttävät eniten työterveyspalveluja

STM: Liikennevakuutuslaki uudistuu

Kela: Uusi palvelu näyttää yksityisten terveyspalvelujen hintaerot

STM: YK:n vammaisyleissopimus voimaan. Periaatteena osallisuus ja esteettömyys

STM: Palvelusetelikokeilu käynnistyy

Kela: Lääkekorvausmenot ovat vähentyneet 11%. Alkuomavastuun vaikutuksia lääkeostoihin liian aikaista arvioida.

Finanssivalvonta: Pankki- ja työeläkesektorin vakavaraisuus 31.3.2016.

STM: Selvitysryhmä ehdottaa sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakkaan listautumista valitsemaansa sosiaali- ja terveyskeskukseen

STM: Uusien maakuntien perustamisen esivalmistelu alkaa

Kela: Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kela: Lääkekorvauksia on tänä vuonna maksettu 1,7 miljoonalle

Kela: Eläkkeelle siirtyminen lisää yksityisten lääkäripalvelujen käyttöä

STM: Omais- ja perhehoitajien tukea lisätään

Yhdistyskokouksen 12.5.2016 kuulumisia

STM: Selvitysmieheltä raportti lääkesäästöistä

STM: Valtaosa kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman toimenpiteistä toteutui onnistuneesti.  

Kela: Vammaisetuuspäätöksen saa nyt huomattavasti aiempaa nopeammin

STM: Tapaturmapäiväpäivä muistuttaa kiireen aiheuttamista vahingoista

STM: Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään 28.4.2016 

STM: Alan toimivat kannattavat vammaislakien yhdistämistä

STM: Palvelusetelikokeilulla tietoa valinnanvapauden toteuttamiseen

STM: Ponnistelu palkkatasa-arvon eteen jatkuu

Kela: Kelan asiakkaiden asiointitavat ovat muuttumassa

VM: Valtion takausten nopea kasvu on jatkunut

VM: Lakiesitys hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista eduskuntaan

STM: Genomikeskus tuo perimästä saatavan tiedon osaksi terveydenhuoltoa

STM: Ilmansaasteista vuosittain yli tuhat ennenaikaista kuolemaa Suomessa

Kela: Työterveyshuoltomenojen kasvu pysähtyi

STM: Sote-työryhmä ehdottaa lakia yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista

STM: Kansallinen syöpäkeskus edistää potilaiden tasavertaisuutta

Kela: Sähköiset lääkärintodistukset helpottavat päivärahan hakemista

Kela: Perustulokokeilun esiselvitys valmistui

Työterveyslaitos: Työuupuneet suoriutuvat hyvin, mutta hinta aivoille voi olla kova

Kela: Kelan ammatillinen kuntoutus kääntyi kasvuun

Kela: Lääkekorvaukset kasvoivat enemmän kuin kuuteen vuoteen

VM: Verotus- ja veronkantomenettelyä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan

STM: Vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu jatkuu

VM: Valtiokonttori tekee selvityksen valtion henkilöstöjohtamisesta

STM: Ihmiset toivovat sote-uudistukselta sujuvampia palveluja

STM: Työsuojelun valtakunnallinen puhelinneuvonta ollut toiminnassa kuukauden.

Kela: Opintoraha hupenee vuokranmaksuun yhä useammalla opiskelijalla

Kela: Kelan maksamien asumistukien menot ovat kasvaneet merkittävästi

STM: Valvira rekisteröi sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Uusi laki voimaan 1.3.2016 

STM: Tupakkalaki tiukentuu

Kela: Perustoimeentulotuen siirto Kelaan 1.1.2017

STM: Rahapeliyhtiöt yhdistyvät

STM: Valtaosa kunnista pitää maakuntajakoa hyvänä pohjana itsehallintoalueille

STM: Yhdenvertaisuus otetaan huomioon kuntien tehtävien vähennettäessä

VM: Kuntien tehtäväreformi uudistuu ja laajenee

VM: Verotusta koskeva automaattinen tietojenvaihto laajenee

STM: Kuntien sote-ulkoistamisiin ja investointeihin väliaikaisia rajoituksia

VM: Ostovoima vahvistui heikosta työllisyyskehityksestä huolimatta

STM: Päivystyksen kokonaisuus linjattiin

STM: Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kehitetään uusia sähköisiä palveluja

VM: Selvityshenkilö ministeri Tarasti esittää suuria muutoksia aluehallintoon

Kela: Kela kehittää etäkuntoutuspalveluita

STM: Urheilijan tapaturma- ja eläketurvaan muutoksia

STM: Lääkkeiden potilaskohtaisesta annosjakelusta oma opas

Kela: Kelan organisaatio uudistui 1.1.2016

STM: Työtapaturma- ja ammattitautiturvaan tarkennuksia

STM: Vuorotteluvapaan kesto lyhenee

VM: Vuodenvaihteen muutoksia Valtiovarainministeriön hallinnonalalla

STM: Vuodenvaihteen muutokset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla

Kela: Muutoksia Kelan etuuksiin 2016

STM: Suomen väestö kasvaa hitaimmin Pohjoismaista.Eniten lihavia ja tupakoivia.Alkoholin kulutus ja tartuntataudit laskussa.

STM: Esimiehet tarvitsevat lisää tietoa työn ja muun elämän yhteensovittamista

Vakuutuskassat ry:n kannanotto lääke-, matka- ja sairaanhoitokorvauksien muutoksiin

STM: Muutoksia etuuksiin - hallitus korottaa takuueläkettä

STM: Toimeentulotuen perusosa pysyy nykytasolla vuonna 2016

STM: Liikennevakuutuslakia selkeytetään ja uudistetaan

STM: Toimeentulotuen perusosa pysyy nykytasolla vuonna 2016 

Kela: Lakisääteinen ammatillinen Tyk-kuntoutus jatkuu KIILA-kuntoutuksena

Kela: Lääkekorvauksiin tulossa 50 euron alkuomavastuu

Kela: Uutta avomuotoista kuntoutusta tuki- ja liikuntaelinsairauksiin

STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat vuoden 2016 alusta.

STM: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2016

Kela: Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu keväällä 2016

STM: Eläkkeensaajien asumistukijärjestelmää ei muuteta. Lisäksi lääkesäästöjä kohtuullistetaan. 

Kela: Kelan lausuntopyyntö uusista sairaanhoidon korvaustaksoista aiheutti säästöjen vastustusta

STM: Terveydenhuollon etäpalvelut rinnastetaan perinteisiin vastaanottokäynteihin

STM: Hallitus päätti sote-uudistuksen jatkosta ja itsehallintoalueista

VM: Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019 

STM: Suomen terveydenhuollon laatu on OECD-maiden parhaimpia, mutta palveluihin pääsyssä ongelmia 

Kela: Perustulokokeilun vaihtoehdot selvitetään

Kela: Uusi osakuntoutusraha tukee työssäkäyntiä kuntoutuksen aikana

STM: Muutoksia sairaus- ja vanhempainrahaan

STM: Palkkakerroin nousee - työeläkeindeksi pysyy ennallaan

Työterveyslaitos: Työhön paluu pitkältä sairauslomalta aikaistunut 

STM: Työttömyysvakuutusmaksuihin 0,50 prosenttiyksikön korotus vuonna 2016

Kela: Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät enintään muutaman euron kuukaudessa

Kela: Kela käynnistää uudelleen perutut ASLAK-Kurssit 

Stm: Kiireen hallinta ehkäisee tapaturmia. Tapaturmapäivä perjantaina 13.11.

Lääke- ,sairaanhoidon ja matkakorvausten korvauksiin esitetään muutoksia 2016.

Kela: 1.10.2015 alkaen osakuntoutusrahaa osapäiväisen kuntoutuksen ajalta

STM: STM:n talousarvioesitys 2016. Muutoksia mm. lääke-,matka-,lääkäri- ja hammaslääkärikustannuksiin.

Kela: Hoitopaikanvalinta.fi. Potilaan valinnanvapaudesta tietoa verkossa. 

STM: Selvitys työn henkisestä ja ruumiillisesta rasittavuudesta

Kela: 1.1.2016 organisaation kuuden tulosyksiköiden johtajat nimitetty. Vakuutuspiirien määrä vähenee viiteen.

Kela: Toimeentulotukilain muutokset vahvistettu 26.6.2015. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle 2017.

Kela: Kela uudistaa organisaationsa 1.1.2016 alkaen

Kela: Kelan kuntoutus työssä oleville vähenee. 31.8.2015 jälkeen alkavaksi tarkoitetut ASLAK ja TYK - kuntoutuspalvelut lakkautetaan.

Kelan tutkimus sairaanhoitokorvauksista tuloryhmittäin. Kenelle korvauksia maksetaan ja kuinka paljon?

STM: Työryhmä pohtimaan hoidon saatavuutta ja hoidon yhtenäisiä perusteita

STM, Kela, Kuntaliitto, THL: Digitalisaatio avaa kansalaiselle uusia ovia terveyspalveluihin

STM: Ensiavun ja sairaanhoidon takaamiseksi laiva-apteekissa oltava laivaväelle lääkkeitä ja hoitotarvikkeita 

Julkisten alojen eläkeneuvottelut päätökseen - eläkeikä nousee kuten yksityisellä

Eläkeuudistuksen yksityiskohdista sovittu - uudistus etenee aikataulussa

Yhdistyskokouksen 21.5.2015 kuulumisia

Päihteistä aiheutuvien haittojen ehkäisyä tehostetaan

Uuden lainsäädännön tavoitteena vastata työelämän muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsäädännölle asettamia tavoitteita.

 

Yhdistyksen kannanotto talletussuojan piiriin kuulumattomuudesta

Back to Top