STM: Esitys lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseksi lausunnolle

 

Esityksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta alentamalla lääkkeiden käyttäjien lääkkeistä maksamia hintoja sekä valtion lääkekorvausmenoja. 

Esitys liittyy lääkeasioiden uudistukseen, jonka tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa lääkitysturvallisuus ja -neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus. Esitys liittyy lisäksi hoivahenkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen rahoittamiseen.

Esityksessä ja sen liitteinä olevissa asetusluonnoksissa ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:

  • edullisimpien biologisten lääkkeiden määräämistä tehostettaisiin 
  • inhaloitavia lääkevalmisteita hyväksyttäisiin nykyistä laajemmin apteekkivaihto- ja viitehintajärjestelmän piiriin 
  • viitehintaryhmien määräytymisperusteita muutettaisiin ja 
  • reseptilääkkeiden lääketaksaa muutettaisiin leikkaamalla apteekkien myyntikatteen osuutta reseptilääkkeiden vähimmäismyyntihinnasta.

Edullisimpien biologisten lääkkeiden määräämistä ehdotetaan tehostettavan siten, että lääkärin velvoite määrätä saatavilla olevista, keskenään vertailukelpoisista ja vaihtokelpoisista biologisista lääkevalmisteista edullisinta siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta lakiin. Säännöksen sanamuotoa tiukennettaisiin ja siihen liittyvää sääntelyä muutettaisiin. Velvoitetta tehostettaisiin toimijoiden omavalvonnalla sekä uudenlaisella viranomaisvalvonnalla. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeen määräämisestä annettua asetusta ehdotetaan muutettavan siten, että kaikki biologisten lääkkeiden lääkemääräykset olisivat voimassa yhden vuoden ajan. 

Inhaloitavien lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuuden edellytyksiä ehdotetaan muutettavan siten, että vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloon voitaisiin hyväksyä inhaloitavia lääkevalmisteita, joiden vaikuttavat aineet ja niiden määrät ovat samanlaisia, jotka ovat hoidollisesti samanarvoisia ja joiden antolaitteet ovat siinä määrin samankaltaisia, että apteekin farmaseuttisen henkilökunnan annettua lääkkeen käyttäjälle asianmukaisen laiteneuvonnan, vaihto voidaan toteuttaa turvallisesti.

Viitehintaryhmän määräytymisperusteita ehdotetaan muutettavaksi siten, että viitehintaryhmään tulisi sisältyä vähintään kaksi kaupan olevaa korvattavaa lääkevalmistetta, joista vähintään toinen olisi rinnakkaisvalmiste, rinnakkaistuontivalmiste tai rinnakkaisjakeluvalmiste. 

Toimenpidekokonaisuuteen liittyy lisäksi ehdotus lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Reseptilääkkeiden lääketaksaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että apteekkien myyntikatteen osuutta leikattaisiin. 

Ehdotetut toimenpiteet alentaisivat lääkkeiden hintoja. Tämä vähentäisi lääkkeiden käyttäjien lääkekustannuksia ja valtion lääkekorvausmenoja. Vähentämällä valtion lääkekorvausmenoja voidaan suunnata lisärahoitusta hyvinvointialueille.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ruotsinkielinen aineisto julkaistaan mahdollisimman pian käännöksen valmistuttua ja sitä koskee erillinen kuuden viikon lausuntoaika, joka alkaa kulua julkaisupäivästä.

Lait tulisivat voimaan 1.1.2023.

 

Back to Top