STM: Kelan parlamentaarisen työryhmän loppuraportti valmistunut

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 19.2.2021 parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella Kelan hallintoon ja ohjaukseen liittyviä muutoksia. Työryhmän työskentely on päättynyt ja loppuraportti valmistunut.

Kela on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jonka valvonta kuuluu eduskunnan valitsemille valtuutetuille. Kelan erityisen perustuslaillisen aseman vuoksi Kelaa koskevia muutoksia on valmisteltu parlamentaarisessa työryhmässä.

Asettamispäätöksen mukaan työryhmän tavoitteena oli selvittää Kelaa koskevan lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmä kokoontui yhteensä 11 kertaa ja pyysi 4 selvitystä työnsä tueksi. Lisäksi työryhmä kuuli asiantuntijoita.

Työryhmän kannanotot koskevat avustavien tehtävien siirtoa, tilitietojen saamista rahalaitoksilta, Kelan hallintoa, ohjauksen kehittämistä sekä valvontaa ja tarkastusta. Erityisesti Kelan hallintoa koskien työryhmä ehdottaa useita muutoksia. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että jatkossa Kelan valtuutetut valitsisivat pääjohtajan Kelan hallituksen esityksestä. Lisäksi pääjohtajan ja johtajien virkojen ehdotetaan olevan määräaikaisia.

Kanta-palveluiden ohjausta työryhmä ehdottaa kehitettäväksi nykymallin pohjalta eri toimijoiden välistä luottamusta parantaen. Kelan toimintojen tuloksellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden tarkastusta työryhmä ehdottaa tehostettavaksi antamalla Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) oikeuden suorittaa Kelaan kohdistuvaa ulkoista ja riippumatonta tarkastusta.

Kelan valtiosääntöoikeudellista asemaa koskevan sääntelyn tarkistamistarpeiden arvioimiseksi ja mahdollisten muutosehdotusten tekemiseksi työryhmä ehdottaa oman parlamentaarisen työryhmän perustamista.

Lisätietoja

 

 
 
 
Back to Top