STM: Uusia tarkistuspisteitä sairauspäivärahakaudelle - tavoitteena tukea työhön paluuta ja kuntoutustarpeen tunnistamista

 

 

Sairastuessaan henkilölle maksetaan sairauspäivärahaa enintään 300 sairauspäivän ajalta. Pidemmän sairauspäivärahakauden aikana joko työterveydestä vastaava toimija tai Kela on sairastuneeseen yhteydessä 30, 60 ja 90 sairauspäivän kohdalla. Uusia tarkistuspisteitä tulee 1.1.2022 alkaen 150 ja 230 päivän kohdalle.

Nykyiseen sairauspäivärahajärjestelmään liittyvän 30–60–90 -säännön tavoitteena on tukea työkyvyn arviointi- ja seurantaprosessia ja varhaisia toimia työkyvyttömyysjaksoilla. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan työnantajan on ilmoitettava työterveyshuollolle työntekijän sairauspoissaolon kestettyä 30 päivää. Kelan on selvitettävä vakuutetun kuntoutustarve viimeistään, kun sairauspäiväraha- ja osasairauspäivärahapäivien lukumäärä ylittää 60 päivää. Työterveyshuollon tehtävänä on laatia lausunto työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista, ja työntekijän on toimitettava kyseinen lausunto Kelalle 90 sairauspäivärahapäivään mennessä. 

Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamisen mahdollisuus selvitetään jatkossa tarvittaessa 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla. Säännöstä sovelletaan kaikkiin työntekijän asemassa oleviin vakuutettuihin. 

Lisäksi laissa säädetään Kelan velvollisuudesta arvioida samojen tarkistuspisteiden kohdalla tarvittaessa vakuutetun kuntoutustarve. 

Tavoitteena on vähentää pitkittyneitä sairauspäivärahakausia tukemalla työhön paluuta ja kuntoutustarpeen tunnistamista. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä.

Laki tulee voimaan 1.1.2022.

 

 

Back to Top