STM: Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2022

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2022.

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2691. Työeläkeindeksi nousee noin 2,28 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,501. Vuoteen 2021 verrattuna palkkakerroin nousee noin 2,46 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten alojen työeläkelakien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet sekä julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet, sotilasvammalain mukaiset eräät korvaukset sekä luopumiseläkkeet ja luopumistuet. 

Työeläkeindeksin mukaisesti tarkistetaan myös muun muassa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen vuodenvaihteen yli maksussa oleva kuntoutusraha (lukuun ottamatta 34 §:n mukaista eläkkeensaajan kuntoutusrahaa), valtion virkamieslain mukainen toistuva korvaus, liikennevakuutuslain, potilasvakuutuslain ja ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain mukaiset maksussa olevat jatkuvat korvaukset sekä työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammatti-tautilain,  sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain mukaiset maksussa olevat eläkkeet ja eräät muut korvaukset kuten jatkuvana maksettavat haittarahat.

Palkkakertoimella tarkistetaan työeläkettä laskettaessa eläkkeen perusteena oleva ansiot ja työeläkelaeissa säädetyt tulorajat laskentahetken tasoon. Lisäksi osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen maksettavaa muuta eläkettä tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkimmäistä eläkeosuutta laskettaessa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteen vielä myöntämättä oleva eläkeosuus tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Palkkakerrointa käytetään omaishoidon tuen vähimmäismäärän sekä perhehoitolain mukaisen palkkion määrittämisessä, työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen porrastusta säätelevien palkkasummarajojen ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alarajan tarkistamisessa sekä poikkeustapauksissa myös työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisessä. 

Palkkakertoimella tarkistetaan myös valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukainen laskennallinen tulo. Myös muun muassa työtapaturma- ja ammattitautilain, lain tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä sekä sotilastapaturmalain ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain mukaiset rahamäärät kuten korvauksia koskeva vähimmäisvuosityöansio ja haittarahan perusmäärä tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. 

Palkkakerrointa käytetään myös ansionmenetyskorvauksen ja perhe-eläkkeen perusteena olevan vuosityöansion määrittämisessä. Myös vakuuttamisvelvollisuuden euromääräinen alaraja tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. Liikennevakuutuslain, potilasvakuutuslain ja ympäristövakuutuksesta annetun lain mukaisten ansionmenetystä ja elatuksen menetystä koskevien korvausten määrittämisessä käytetään niin ikään palkkakerrointa. Palkkakertoimella tarkistamista käytetään myös silloin, kun vanhempainpäiväraha määräytyy edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen työtulon tai vuositulon perusteella.

 

Back to Top