Kela: Kelan vuosi 2020

Kelan vuosi 2020

Kelan etuusmenot kasvoivat 6,7 prosenttia koronavuonna 2020. Eniten lisääntyivät työttömyysturvaetuuksien ja perustoimeentulotuen kulut. Vaikka koronaepidemia vaikutti voimakkaasti Kelan toimintaan, pysyivät asiakaskokemus ja luottamus Kelaan hyvinä.

Kela maksoi vuonna 2020 erilaisia etuuksia yhteensä lähes 16 miljardia euroa. Etuusmenot kasvoivat 6,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2019.

Kela maksoi työttömyysturvaa 2,3 miljardia euroa, mikä on reilun viidenneksen enem­män kuin vuonna 2019. Työttömyysetuuksien saajien määrä nousi edellis­vuodesta 24 prosenttia. Perustoimeentulotukea maksettiin 784 miljoonaa euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta 12,3 prosenttia.

Euromääräisesti eniten Kela maksoi vuonna 2020 sairausvakuutusetuuksia, joihin sisältyvät muun muassa vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat ja sairaanhoitokorvaukset. Sairausvakuutusetuuksia maksettiin lähes 4,5 miljardia euroa.

Keväällä 2020 koronapandemia muutti Kelan toimintaympäristön nopeasti. Kelan kiireisimmiksi tehtäviksi nousivat epidemiatilanteesta johtuvien sosiaalisten tilanteiden ratkaiseminen sosiaaliturvan toimeenpanossa, etuuskäsittelyn turvaaminen ruuhkilta ja turvallisen asioinnin tarjoaminen asiakkaille. Pandemian vuoksi tarvittiin väliaikaisia, Kelan toimintaa ja sosiaaliturvaa sääteleviä lakeja, joiden valmistelutyöhön Kela tarjosi tukeaan. Koronakriisi siirsi yrittäjät työttömyysturvan piiriin ja loi tarpeen uusille etuuksille, kuten väliaikaiselle epidemiatuelle. Aiemmin erittäin vähäisellä käytöllä ollut tartuntatautipäiväraha osoitti myös tarpeellisuuteensa. Käyntimäärät Kelan palvelupisteissä vähenivät huomattavasti, puhelinpalvelun ja verkkoasioinnin käyttö puolestaan lisääntyivät.

– Koronavuoden aikana asiakaskokemus ja luottamus Kelaan ovat pysyneet hyvinä, vaikka monien asiakkaiden tilanteet ovat olleet vaikeita, sanoo Kelan pääjohtaja Outi Antila.

Kelan uusi strategia tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Vuosi 2020 oli myös Kelan hallitukselle sen kolmivuotisen toimintakauden ensimmäinen vuosi. Hallitus keskittyi ensimmäisenä toimintavuotenaan erityisesti siihen, että strategia pystyttiin toteuttamaan onnistuneesti koronapandemian tuomissa poikkeusoloissa.

Lisätietoa

Back to Top