STM:Kuntainfo: Asiakasmaksulakiin muutoksia 1.7.2021 alkaen

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on koostanut tarkentavan kuntainfon asiakasmaksulain muutoksista, jotka tulevat voimaan 1.7.2021. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan palvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja. Uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenevät nykyisestä.

Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys, sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus. 

Pitkäaikaisen asumispalvelun maksuista säädetään jatkossa laissa

Asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. 

Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein jatkuvassa ja säännöllisessä kotiin annettavassa palvelussa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa. Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksusäännökset on myös nostettu asetuksesta lakiin, ja palvelun enimmäismaksuprosenttia on rajoitettu tuntien mukaan.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman yhdenmukaisin perustein. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalle jätettävä vähimmäiskäyttövara on 164 euroa kuukaudessa.

Asiakkaiden oikeusturva vahvistuu

Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto mahdollisuudesta alentaa maksua tai jättää se perimättä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. 
Laissa myös selkiytetään muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. Kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta. 

Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja

Maksukattoa koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. 
Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.
Asiakkaan pitää edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä. Maksukaton seurannan siirtämistä pois asiakkaan vastuulta selvitetään asiakasmaksulain uudistamisen seuraavassa vaiheessa. 

Indeksitarkistetut maksut voimaan 1.1.2022 lukien

Asiakasmaksulainsäädännössä olevien maksujen euromäärät sekä tulosidonnaisten maksujen vähimmäiskäyttövarat ja tulorajat tarkistetaan kansaneläke- ja työeläkeindeksien muutosten mukaisesti vuonna 2021. 

Indeksitarkistukset koskevat myös heinäkuun alusta voimaan tulevia maksuja sekä vuonna 2022 voimaan tulevaa uutta maksukattoa. 

Indeksitarkistetut euromäärät julkaistaan vuoden 2021 aikana. Kaikki indekseillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan 1.1.2022.

 

Back to Top