STM: Asiakasmaksulaki uudistuu -  lakimuutokset voimaan 1.7.2021

 

Uudistettu asiakasmaksulaki on vahvistettu. Se laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Laki sisältää myös kauan odotetut säännökset palveluasumisen maksuista. Uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenevät nykyisestä.

Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys, sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.

Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja

Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Maksukatto säilyy 683 eurossa. Asiakkaan pitää edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä. Maksukaton seurannan siirtämistä pois asiakkaan vastuulta selvitetään asiakasmaksulain uudistamisen seuraavassa vaiheessa. Uutta laissa on nyt se, että asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.

Myös pitkäaikaisen asumisen maksuista säädetään jatkossa laissa

Asiakasmaksulakiin on myös lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. 

Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman yhdenmukaisin perustein. 

Asiakkaiden oikeusturva vahvistuu

Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.

Samalla selkiytetään muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ja vahvistetaan asiakkaan oikeusturvaa. Asiakasmaksulain vahvistamisen yhteydessä vahvistettiin myös tuomioistuinmaksulain muutos, jonka mukaan oikeudenkäyntimaksua ei jatkossa saa periä yksityishenkilön vireille panemissa valitusasioissa, jotka koskevat asiakasmaksulain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja. 

Tasavallan presidentti vahvisti lait 30.12.2020. Asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Tuomioistuinmaksulain muutos tulee voimaan jo 1.1.2021.

Asiakasmaksulain uudistamisen toinen vaihe on edelleen tarpeen ja sen virkavalmistelua jatketaan. Uudistaminen nivoutuu sisällöllisesti ja aikataulullisesti yhteen muiden kehittämishankkeiden ja sote-uudistuksen toimeenpanon sekä hyvinvointialueiden asemaa koskevan jatkokehittämisen kanssa.

 •    Usein kysyttyjä kysymyksiä asiakasmaksulain uudistamisesta

Back to Top