STM: Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisylle nollavisio 

 

 

 

Suomen tavoite on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tapaturman seurauksena kotona tai vapaa-ajalla. Tämä nollavisio sisältyy uuteen kansalliseen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelmaan.

Painopiste on vähentää tapaturmia ennalta, jolloin voidaan säästää merkittävästi tapaturmista kansantaloudelle koituvia kustannuksia.

Ohjelmassa on yhteensä 89 toimenpidettä eri ikäryhmien tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi vuosina 2021-2030. Tavoitteet ja toimenpiteet on laadittu ikäryhmittäin ja tapaturmatyypeittäin siten, että vammojen ehkäisy elämänkulun eri vaiheissa otetaan huomioon.

Yhteinen tavoite on saavuttaa hyvä turvallisuustaso kaikissa ympäristöissä ja vähentää vakavia ja kuolemaan johtavia koti- ja vapaa-ajan tapaturmia 25 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Turvallisuustyötä tarvitaan kaatumisten ja putoamisten, tie- ja vesiliikenneonnettomuuksien, hukkumistapausten, myrkytysten sekä tulipalo-onnettomuuksien vähentämiseksi ja omaishoidon turvallisuuden parantamiseksi. 

Turvallisesti kaiken ikää -ohjelma korostaa mielenterveyden ja yhdenvertaisuuden sekä monialaisen yhteistyön merkitystä ja haavoittuvien ryhmien turvallisuuden edistämistä. Asetetuissa toimenpiteissä on otettu huomioon myös ympäristön, tuotteiden ja palvelujen turvallisuuden parantaminen ja liikuntavammojen sekä päihteiden ja lääkkeiden käyttöön liittyvien tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy.

Tapaturmien ehkäisy säästää merkittävästi rahaa 

Vuonna 2017 koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kokonaiskustannukset olivat 780–1157 miljoonaa euroa. Tapaturmat aiheuttivat 337–508 miljoonan euron kustannukset terveydenhuoltoon ja 124–196 miljoonaa euroa sosiaaliturvakuluissa.

Poliisin ja pelastustoimen toimintaan tapaturmista ja onnettomuuksista aiheutui 73–89 miljoonan euron kustannukset. Tämän lisäksi 52 miljoonaa euroa menetettiin tulipalojen aineellisina vahinkoina.

Tapaturmaisista kuolemista ja sairastumisista seurasi vuonna 2017 yhteensä noin 15 000 menetettyä työvuotta. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmista aiheutuneiksi arvioitiin 7 000─11 000 työvuotta, joiden välillisinä kustannuksina yhteensä 194─312 miljoonaa euroa.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien aiheuttamien kustannusten osuutta kaikkien tapaturmien kustannuksista arvioitiin (ohjelman laatimisen yhteydessä) erillisessä selvityksessä. Osuus määriteltiin hoitoilmoitusrekisteristä (Hilmo) ICD-10-tautiluokituksen koodien perusteella.

Suurin osa tapaturmista tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla  

Suomessa tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy ja merkittävä kansanterveysongelma. Suomalaisten tapaturmakuolleisuus on Euroopan korkeimpia: vuosittain tapaturmaisesti kuolee noin 2600 suomalaista. Lisäksi vammojen ja myrkytysten hoidosta aiheutuu toiseksi eniten hoitojaksoja erikoissairaanhoidossa ja kolmanneksi eniten terveyskeskusten vuodeosastoilla. 

Toimintaohjelma on laadittu laajassa asiantuntijavalmistelussa sosiaali- ja terveysministeriön asettaman koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmän alaisuudessa. Ohjelma tukee Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteita. 

Back to Top