STM: Apteekkipalveluiden saatavuutta ja sujuvuutta parannetaan -lakiesitys lausunnolle

 

Lääkelakiin valmistellaan muutoksia. Tavoitteena on lisätä apteekkien määrää, edistää kilpailua sekä parantaa lääkkeiden ja apteekkipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan useiden apteekkitoimintaa koskevien säännösten muuttamista lääkkeiden saatavuuden tukemiseksi. Lääkelain muutoksilla on tarkoitus joustavoittaa apteekkitoimintaa ja ottaa paremmin huomioon erilaiset palvelumuodot apteekkiasioinnissa.

Hallituksen esitys lääkelain muuttamiseksi on lausuntokierroksella 22.10.2020.-20.11.2020. 

Ruotsinkielinen hallituksen esitysluonnos julkaistaan 28.10.2020. Neljän viikon lausuntoaika alkaa kulua sen julkaisupäivästä.  

Apteekkien perustamista helpotetaan 

Esitysluonnoksen mukaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mahdollisuuksia päättää uusien apteekkien perustamisesta on tarkoitus laajentaa.

Apteekkeja ja sivuapteekkeja voisi jatkossa perustaa nykyistä helpommin myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden, kuten sairaaloiden, yhteyteen. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa terveydenhuollon yksiköistä kotiutuvien potilaiden lääkehuollon katkeamattomuus ja sujuvat palvelut.

Lääkelakiin lisättäisiin säädös apteekkien noutolokerikoista. Lisäksi lakiin tehtäisiin muun muassa eräitä sivuapteekkeja ja apteekin verkkopalvelutoimintaa selkeyttäviä säännösmuutoksia. 

Itsehoitolääkkeiden enimmäishinta mahdollistaisi apteekkien hintakilpailun itsehoitolääkkeillä

Lakiluonnoksessa esitetään enimmäis- ja vähimmäishinnan asettamista itsehoitolääkkeille. Apteekit voisivat tällöin kilpailla näiden lääkevalmisteiden hinnoilla alentamalla itsehoitolääkkeen vähittäishintaa enintään apteekin katteen verran. 

Hintakilpailun myötä potilaat voisivat saada itsehoitolääkkeitä nykyistä edullisemmin.

Rajattu lääkevarasto akuuttitilanteita varten sosiaalihuollon asumispalveluyksiköihin

Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköllä olisi esitysluonnoksen mukaan oikeus ylläpitää rajattua yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa asukkaiden ennakoimattomia tai äkillisiä lääkitystarpeita varten viranomaisten myöntämän luvan tai kunnan ilmoituksen turvin. 

Tavoitteena on vähentää hoidon viivästymistä ennakoimattomissa lääkitystarvetilanteissa ja taata lääkitysturvallisuus sekä vähentää asukkaiden tarpeettomia siirtoja terveydenhuollon päivystysyksiköihin.

Back to Top