STM: Asiakasmaksulain uudistus eduskuntaan - lisää maksuttomia sosiaali- ja terveyspalveluja

 

Hallitus on antanut esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain uudistamiseksi. Esityksen mukaan palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. 

Uusia maksuttomia palveluja olisivat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, sekä eräisiin tartuntatauteihin hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys.

Maksukattoon laskettaisiin aiempaa enemmän

Maksukattoa laajennettaisiin suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttäisivät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea. 

Maksukatto säilyisi 683 eurossa. Asiakkaan olisi edelleen seurattava itse maksukaton täyttymistä. Uutena asiana kuitenkin säädettäisiin, että asiakasmaksua koskevasta laskusta olisi käytävä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.

Myös pitkäaikaisen asumisen maksuista säädetään jatkossa laissa

Asiakasmaksulakiin lisättäisiin säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. 

Maksut määräytyisivät yhdenmukaisin perustein kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädettäisiin puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien asiakkaiden maksut perittäisiin mahdollisimman yhdenmukaisin perustein.

Asiakkaiden oikeusturvaa vahvistetaan

Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan korostettaisiin. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. 

Samalla selkiytettäisiin muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ja vahvistettaisiin asiakkaan oikeusturvaa. Tuomioistuinmaksualakia muutettaisiin niin, että oikeudenkäyntimaksua ei saisi periä yksityishenkilön vireille panemissa valitusasioissa, jotka koskevat asiakasmaksulain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja.

Asiakasmaksulain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.

 

Back to Top