STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2021 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ehdottaa hallinnonalan määrärahoiksi vuodeksi 2021 noin 16,6 miljardia euroa. Se on noin 1,7 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Lisäys johtuu pääosin työttömyyden ja lomautettujen määrän kasvusta. Koronavirusepidemia ja siitä johtuva talouden heikkeneminen vaikuttavat merkittävästi Kelan etuuksiin, kuten työttömyysturvaan, asumistukeen ja perustoimeentulotukeen.

STM:n talousarvioehdotuksessa muun muassa uudistetaan lääkehuoltoa lääkeasioiden tiekartan suuntaviivojen mukaan. Tartuntatauteja torjutaan, kun pneumokokkirokotus laajennetaan koskemaan riskiryhmiä. Yhteiskunnan tasa-arvoisuutta edistetään kansainvälisellä tasa-arvopalkinnolla.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahoista käytetään eläkemenoihin 30 prosenttia, perhe- ja asumiskustannusten tasaukseen sekä perustoimeentulotukeen 27 prosenttia sekä työttömyysturvaan 21 prosenttia. Sairausvakuutuksen osuus määrärahoista on 12 prosenttia.

Lääkehuoltoa uudistetaan

Lääkeasioiden tiekartan mukaiseen kehittämiseen sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 5 miljoonan euron määrärahaa. Kehittämisen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa lääketurvallisuus ja neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus. Paremmalla ohjauksella ja tietopohjalla voidaan varmistaa myös uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto ja edistää lääkkeiden järkevää käyttöä.

Perustoimeentulotukeen, eläkkeisiin ja sairausvakuutuksiin lisää rahoitusta

Perhe- ja asumiskustannusten tasaukseen, perustoimeentulotukeen ja eräisiin palveluihin STM ehdottaa 4,6 miljardia. Se on 292 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Lisäys johtuu pääasiassa koronavirusepidemiasta aiheutuvasta työttömyyden kasvusta, joka lisää yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen etuuskuluja 240,4 miljoonalla eurolla.

Kelan toiminnan kuluihin STM ehdottaa yhteensä 486 miljoonaa euroa. Se on 46 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. 

Eläkkeiden rahoitukseen ministeriö ehdottaa kokonaisuudessaan 5,0 miljardin euron määrärahoja, joka on 43 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Sairausvakuutuksen rahoitukseen STM ehdottaa 2,1 miljardin määrärahoja. Se on 108 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Lisäys johtuu tarvearvion muutoksesta. 

Myös työttömyysturvaan lisärahoitusta

Työttömyysturvaan STM ehdottaa 3,5 miljardin euron määrärahoja. Se on 1,3 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2020. Lisäys aiheutuu pääasiassa työllisyysrahaston talouden turvaamisesta ja koronavirusepidemian aiheuttamasta työttömien ja lomautettujen määrän kasvusta. 

Ministeriö ehdottaa, että palkansaajakassojen omarahoitusosuutta ansiopäivärahoista pienennetään väliaikaisesti kahdella prosenttiyksiköllä. Tämä lisää valtion kustannuksia 60 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Lisäksi STM ehdottaa, että valtio osallistuu lomautuksen ja lomautukseen rinnastettavan syyn johdosta maksettavien ansiopäivärahojen kustannuksiin peruspäivärahaa vastaavalla osuudella. Näin pystyttäisiin turvaamaan työllisyysrahaston talous. Tämä lisäisi valtion kustannuksia 550 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveyspalveluja parannetaan, työhyvinvointia edistetään

Kuntien järjestämään sosiaali- ja terveydenhuoltoon STM ehdottaa 396,5 miljoonaa euroa. Se on 92 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Lisäys aiheutuu opiskeluterveydenhuollon menoista ja hanketoiminnan määrärahan kasvusta kuten esimerkiksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmasta sekä työn ja työhyvinvoinnin ohjelmasta.

Vanhuspalvelulain muutoksen (0,7 henkilöstömitoitus) toimeenpanoon ehdotetaan 52,8 milj. euroa kuntien peruspalvelujen valtionosuusmomentille. Lakimuutos tulee voimaan 1.10.2020.

Turvakotien toimintaan STM ehdottaa 23,5 miljoonaa euroa, jossa on huomioitu 1,0 miljoonan euron tasokorotus.

Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoimintaan valtio myöntää 27,8 miljoonan euron valtionavustuksen FinnHEMS Oy:lle.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto muuttuu 1.1.2021 alkaen. Jatkossa Kela järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut, jotka Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tuottaa. Samalla säätiön tuottamat opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat myös ammattikorkeakouluissa opiskelevien käytössä. Toimintaan varataan 65,8 miljoonaa euroa.

Palvelurakenteen kehittämishankkeisiin, eli siihen miten eri palveluja järjestetään ja toteutetaan, on varattu 128,8 miljoonan euron määräraha. Summa on noin 31 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2020. Lisäyksestä 6 miljoonaa euroa kohdentuu työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan. Määrärahoja myönnetään myös hankkeisiin, joilla tuetaan sote-uudistuksen valmistelua ja palvelujen järjestämisvastuun siirtymistä.

Terveysalan kasvustrategiaa tuetaan

Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategian tukemiseen sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 5 miljoonan euron määrärahaa. Toimenpiteillä tuetaan kansallisten osaamiskeskittymien toiminnan kehittämistä. Osaamiskeskittymillä tarkoitetaan kansallista syöpäkeskusta, neurokeskusta, biopankkeja ja valmisteilla olevia genomikeskusta ja lääkekehityskeskusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintaan ministeriö ehdottaa 3,2 miljoonaa euroa.

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistämiselle STM ehdottaa yhteensä 42 miljoonan euron määrärahaa. Se on 4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Lisäys aiheutuu pneumokokkirokotusten laajentamisesta riskiryhmille.

Kansainvälinen tasa-arvopalkinto ja tasa-arvo-ohjelma

Joka toinen vuosi jaettavaan kansainväliseen tasa-arvopalkintoon STM ehdottaa 0,5 miljoonan euron määrärahaa. Seuraavan kerran palkinto jaetaan vuonna 2021. Tasa-arvo ja samapalkkaisuusohjelmaa jatketaan 0,5 miljoonan euron määrärahalla. Varoilla koordinoidaan toimia, joiden on tarkoitus tehdä yhteiskunnasta entistä tasa-arvoisempi.

Muu tutkimus ja koulutus

Terveydenhuollon ja sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 25 miljoonaa euroa. Valtio korvaa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutusta 96 miljoonalla eurolla.

Veteraaneille, asevelvollisille ja lähiomaisille tukea

Veteraanien tukemiseen sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 241,3 miljoonaa euroa. Se on 81,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Määrärahojen lasku johtuu pääasiassa siitä, että veteraaneja on vuosi vuodelta vähemmän. 

Määrärahoista suuntautuu 48,6 miljoonaa euroa sotilasvammakorvauksiin, 16 miljoonaa euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin ja 9,9 miljoonaa euroa rintamalisiin sekä 162,4 miljoonaa euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin.

STM ehdottaa sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutukseen, eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen ja eräille ulkomaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille rintama-avustukseen 3,4 miljoonaa euroa. Valtion korvaukseksi sodista kärsineiden huoltoon STM ehdottaa 1,1 miljoonaa euroa.

Lomitustoiminta ja sijaisapu

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminnan menot alenevat 5,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja ovat 118,9 miljoonaa euroa. Vähennys johtuu tarvearvion muutoksesta. Maatalousyrittäjien jaksamista tukevaa Välitä viljelijästä -hanketta jatketaan ja hankkeelle on varattu määrärahat myös vuosille 2021–2022. Lomitusalueiden yhdistämiseen STM ehdottaa 2 miljoonaa euroa. Lomitusalueiden yhdistäminen ja määrän vähentäminen pienentävät menoja pidemmällä aikavälillä ja parantavat toiminnan laatua.

Avustukset yhteisöille ja säätiöille

Avustuksiin yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen STM ehdottaa 310 miljoonan euron määrärahaa. Määräraha on 70 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Se johtuu Veikkaus Oy:n tuottoarvion epävarmuudesta, joka aiheutuu pääosin koronaepidemian tuomista rajoitustoimista.

Virastot, laitokset ja kansainväliset järjestöt

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaan 216,9 miljoonaa euroa. Lisäyksiä määrärahaan tuovat muun muassa 2 miljoonaa euroa Säteilyturvakeskuksen tutkimustoiminnan turvaamiseen, 1,4 miljoonaa euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatu- ja vaikuttavuustiedon koordinaatiotoimintaan sekä 1,0 miljoonaa euroa tiedonhallinnan investointeihin, 0,8 miljoonaa euroa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lääketietovarantojen kehittämiseen ja lääkehoitojen arviointitoimintaan sekä 0,7 miljoonaa euroa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvonta- ja ohjaustehtävien vahvistamiseen.

WHO:n vapaaehtoista rahoitusta jatketaan 5,5 miljoonalla eurolla.

 

 
 
Back to Top