STM: Lääkkeiden riittävyys ja lääkejakeluketjun varmistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö on 19.3.2020 päättänyt toimenpiteistä, joiden tavoitteena on varmistaa lääkevalmisteiden riittävyys ja lääkejakeluketjun toimivuus Suomessa uudesta koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa. Päätös perustuu valmiuslain 87 §:ään ja valtioneuvoston asetukseen (124/2020), jolla valmiuslain 87 §:ssä säädetyt toimivaltuudet on otettu välittömästi käyttöön.

Lääketukkukaupat velvoitetaan asettamaan toiminnassaan etusijalle lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden toimitukset apteekeille, sairaala-apteekeille ja koneellisille annosjakeluyksiköille. Jos tämä toimenpide ei riitä, lääketukkukaupoilla on velvollisuus asettaa lääkemääräyksellä toimitettavat lääkkeet etusijalle.

Apteekeilla on velvollisuus asettaa etusijalle lääkevalmisteiden, lääkeaineiden ja lääkkeiden käyttöön tarvittavia välineiden, tarvikkeiden ja sidetarpeiden tilaukset, joilla varmistetaan apteekin tavanomaisen asiakaskunnan tarpeet. Apteekkien tulee välttää tarpeettoman suurien lääketilausten tekemistä lääketukkukaupoille hetkellisistä kysyntäpiikeistä huolimatta. Apteekkien tulee myös ottaa käyttöön poikkeavia toimintamalleja ja tarvittaessa rajoittaa toimintaansa uuden koronaviruksen aiheuttaman altistumisen ehkäisemiseksi.

Apteekkien tulee lisäksi varmistaa lääkkeitä toimitettaessa niiden tarkoituksenmukainen käyttö ja toimitus- ja myyntilupaehtojen mukainen luovuttaminen. Lääkemääräystä edellyttävien lääkevalmisteiden osalta toimitus on rajoitettava enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavaan määrään huomioiden KELA:n ohjeistus (Apteekkitiedote 4/2020). Itsehoitolääkkeiden osalta luovuttaminen ei saa ylittää Fimean ylläpitämässä itsehoitopakkausten listassa mainittua ainekohtaisen suurimman hyväksytyn itsehoitopakkauksen lääkemäärää.

Määräyksillä varmistetaan tarpeenmukaisten lääketilausten toimitukset yhdenvertaisesti kaikkiin Suomen apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin ja koneellisen annosjakelun yksiköihin. Määräyksillä myös estetään lääkehuoltoketjun kuormittumista ja sellaisten mahdollisten lääkkeiden saatavuushäiriöiden syntymistä, jotka johtuvat hetkellisistä kysyntäpiikeistä, jotka eivät perustu käyttäjien hoidolliseen tarpeeseen.

Back to Top