STM: Asiakasmaksulaki lausunnolle. Maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaki uudistetaan. Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Luonnos laiksi on lausunnolla 1.4.2020 asti.

”Muutoksen tarkoituksena on myös lisätä terveyden tasa-arvoa ja siirtää painopistettä ehkäiseviin palveluihin muun muassa laajentamalla maksuttomuutta ja kohtuullistamalla maksuja. Tällä uudistuksella voimme pienentää lähes miljoonan suomalaisen maksuja nykyisestä”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle kevätistuntokaudella 2020.

Enemmän maksuttomia palveluja

Lakiluonnoksen mukaan hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Alaikäisiltä asiakkailta ei enää perittäisi maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta.

Mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta perusterveydenhuollossa selkiytettäisiin. Lisäksi laajennettaisiin tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja lääkkeiden maksuttomuutta.

Nykyistä useamman asiakkaan maksukatto täyttyisi

Maksukattoa laajennettaisiin suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin.

Jatkossa maksukattoa kerryttäisivät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan korostettaisiin. Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä selkiytettäisiin ja asiakkaan oikeusturvaa vahvistettaisiin.

Asumisen maksuja yhdenmukaistettaisiin

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksut määräytyisivät yhdenmukaisin perustein.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksuihin sovellettaisiin myös pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita.

Lisäksi säädettäisiin asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta viimeksi mainituissa palveluissa.

 

Back to Top