STM: Vanhuspalvelulaissa säädetään henkilöstömitoituksesta laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa

 

Hallitus esittää, että henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään jatkossa laissa. Tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Henkilöstömitoitus olisi vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti.

Hallitus antoi esityksen vanhuspalvelulain muuttamisesta torstaina 6.2.2020.

Henkilöstömitoituksessa otettaisiin huomioon välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Välillistä työtä eli tukipalveluja ei otettaisi huomioon mitoituksessa ja tukipalveluihin olisi varattava erillinen resurssi. Tällä halutaan varmistaa, että toimintayksiköissä on riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen.

”Jokainen vanhuspalveluyksikössä asuva ansaitsee laadukkaat palvelut. Sitova henkilöstömitoitus on merkittävä ja välttämätön parannus vanhuspalvelujen laatuun. Uudistus parantaa myös alan vetovoimaa ja ammattilaisten työssä jaksamista”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Yhtenäisellä seuranta- ja arviointijärjestelmällä saadaan vertailukelpoista tietoa

Vanhuspalvelulakiin lisättäisiin myös säännös palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesti yhtenäisestä seuranta- ja arviointijärjestelmästä. RAI-järjestelmän voidaan arvioida olevan parhaiten yhtenäistä palvelutarpeiden arviointia ja palvelujen laadun kehittämistä tukeva arviointiväline.

Tavoitteena on saada yhteisen arviointi- ja suunnitteluvälineen avulla vertailukelpoista tietoa iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeista ja palveluista. Samalla vahvistetaan asiakkaiden yhdenvertaisuutta palveluissa.

Henkilöstömitoitukseen tulisi siirtymäaika

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020. Lakiin tulisi kuitenkin siirtymäaika, jotta kunnilla ja kuntayhtymillä sekä palveluntuottajilla olisi mahdollisuus varautua henkilöstötarpeen kasvuun.

Siirtymäaikana 0,7 mitoituksen saisi alittaa, jos toimintayksikössä kyettäisiin huolehtimaan riittävästä hoidosta ja huolenpidosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tällöinkin henkilöstömitoituksen tulisi olla kuitenkin vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti ja mitoituksessa otettaisiin huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö.

Lakiin kirjattu vähimmäishenkilöstömitoitus 0,7 ei saisi alittua enää 1.4.2023 jälkeen, jolloin siirtymäaika loppuu.

Iäkkäiden henkilöiden palvelujen kehittäminen jatkuu

Iäkkäiden palveluja uudistava työryhmä tekee ehdotuksensa seurannan toteuttamisesta osana toista valmisteltavaa vanhuspalvelulain muutospakettia. Vanhuspalvelulain uudistamisen toisessa osassa selvitetään myös keinot kotihoidon riittävyyden turvaamiseksi.

Iäkkäiden henkilöiden palvelujen parantaminen on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyvää ikäohjelmaa.

 

Back to Top