Kela: Kelan päivärahan määrä perustuu jatkossa 12 kuukauden tuloihin

Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella. Vuositulo määritellään etuuden alkamista edeltäneiden tulojen mukaan. Etuuksien taso säilyy ennallaan.

1.1.2020 alkaen vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. 12 kuukauden tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kalenterikuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.  Tammikuussa 2020 tarkastelujakson jälkeen ei poikkeuksellisesti ole kuukautta, jonka tuloja ei oteta huomioon.

Vuositulon perusteella määräytyvät äitiys-, isyys-, ja vanhempainrahat, erityishoitoraha, luovutuspäiväraha ja kuntoutusraha, joissa oikeus etuuteen alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen sekä sairauspäiväraha, jossa työkyvyttömyys alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Vanhempainpäiväraha voi jatkossakin määräytyä edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleen tulon perusteella, jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt 3 vuotta.

Muutoksen myötä päivärahojen ja kuntoutusrahan määrä vastaa paremmin hakijan todellista tulotasoa.  Etuuksien tasot eri tuloluokissa säilyvät ennallaan. 

Kela saa tarvitsemansa tulotiedot eri rekistereistä

Vuositulon laskemisessa otetaan huomioon palkkatulot, yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen työtulo sekä tietyt etuudet ja ansionmenetyskorvaukset.  Vuositulo korvaa nykyisin päivärahojen määrän perusteena käytettävät verotuksessa todetut työtulot ja 6 kuukauden työtulot.

Vuositulosta ei enää jatkossa vähennetä tulonhankkimismenoja, kuten työmatkakuluja. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Tämä helpottaa ja yksinkertaistaa etuuksien hakemista.

Määrä voi poikkeuksellisesti perustua 3 kuukauden tuloihin

Päiväraha voi poikkeuksellisesti määräytyä tarkastelujakson viimeisten 3 kalenterikuukauden tulojen perusteella, jos asiakas on tarkastelujakson aikana valmistunut ammattiin ja suorittanut tutkinnon, ollut suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta, ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen hoitovapaalla, ollut poissa työstä alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen hoidon vuoksi tai muuttanut ulkomailta Suomeen eikä ole ollut ulkomailla ollessaan sairausvakuutettuna Suomessa.

Lisäksi edellytetään, että asiakkaan 3 kuukauden tulot kerrottuna 4:llä ovat vähintään 20 % suuremmat kuin 12 kuukauden tarkastelujakson perusteella määräytyvä vuositulo.

Back to Top