THL: FinSote- tuloksia kaupungeista: Työikäisistä jopa 14% kokee psyykkistä kuormittuneisuutta

 

Noin joka kymmenes aikuinen kokee merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Eniten sitä kokivat 20–54-vuotiaat työikäiset, joista 14 prosenttia koki merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. 55–74-vuotiailla vastaava luku oli 8 prosenttia.

Infograafi: joka kymmenes kokee merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. Yleisintä se on 20-54-vuotiailla. Pylväskuvioiden tiedot löytyvät saavutettavasti Terveytemme-palvelun kautta.

Tämä selviää THL:n FinSote-tutkimuksesta, joka tuottaa säännöllisesti tietoa väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja palvelukokemuksista. 

Psyykkinen kuormittuneisuus oli yleisintä Järvenpäässä, Turussa ja Helsingissä ja harvinaisinta Kauniaisissa ja Tuusulassa. 

Infograafi: Psyykkinen kuormittuneisuus on yleisintä Järvenpäässä, Turussa ja Helsingissä. Palkkikuvion tiedot löytyvät saavutettavasti Terveytemme-palvelun kautta.

”Psyykkisellä kuormituksella tarkoitetaan arkea merkittävästi haittaavaa kokemusta kuormituksesta, huolesta, ahdistuneisuudesta ja alakuloisuudesta. Osalla on taustalla esimerkiksi masennus- tai ahdistuneisuushäiriö.  Työikäisten kuormitukseen ja psyykkiseen oireiluun tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa, ja työpaikoilla ja opinnoissa tulisi kiinnittää huomiota mielen hyvinvoinnin tukemiseen”, THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaari toteaa.

Joka neljäs kokee, ettei terveys kestä työtä eläkeikään asti

Aikuisväestöstä noin joka neljäs ei uskonut jaksavansa terveytensä takia työskennellä ammatissaan vanhuuseläkeikään asti. Matalasti koulutetuilla koettu heikentynyt työkyky oli yli kaksinkertainen (33 %) verrattuna korkeasti koulutettuihin (14 %).

Infograafi: Joka neljäs ei usko jaksavansa töissä eläkeikään asti. Korkeasti koulutettu uskoo useammin jaksavansa kuin matalasti koulutettu. Pylväskuvioiden tiedot saavutettavasti Terveytemme-palvelusta.

Koetussa työkyvyssä oli suuria eroja myös kaupunkien välillä. Parhaaksi työkykynsä kokivat Kauniaisten, Helsingin ja Espoon asukkaat, heikoimmaksi puolestaan Hyvinkään ja Rovaniemen asukkaat. Uudenmaan kunnissa eroja on paljon, vaikka maantieteellistä etäisyyttä on vähän. Eroja voi selittää esimerkiksi erilainen elinkeinorakenne tai työkykyä ylläpitävien palvelujen saatavuus. 

Infograafi: Koetussa työkyvussä merkittäviä eroja kuntien välillä - parhaiten jaksetaan Kauniaisissa. Palkkikuvion tiedot löytyvät saavutettavasti Terveytemme-palvelusta.

FinSote-tutkimuksessa on kattavasti tietoa myös esimerkiksi yksinäisyydestä, osallisuuden kokemuksista ja sähköisestä asioinnista.

Poimintoja FinSoten tuloksista: Yksinäisyys, osallisuus ja sähköinen asiointi

  • Noin 8 % aikuisista koki itsensä yksinäiseksi jatkuvasti tai melko usein. Rovaniemellä ja Nurmijärvellä yksinäisyys oli hieman yleisempää kuin koko maassa ja vähäisempää puolestaan Kauniaisissa ja Espoossa. Yksinäisyyden kokemuksessa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa tutkimuksessa mukana olleiden kaupunkien välillä.
  • Koulutus oli vahvasti yhteydessä siihen, miten aktiivisesti ihmiset osallistuvat järjestöjen, yhteisöjen ja harrastusryhmien toimintaan. Matalasti koulutetuista toimintaan osallistui noin 22 %, korkeasti koulutetuista noin 34 %.
  • Palvelut sähköistyvät, mutta ikääntyneistä alle puolet käytti internetiä sähköiseen asiointiin: yli 75-vuotiaista naisista 38 % ja miehistä 48 %. Erityisen ahkeria netin käyttäjiä oli Kauniaisissa, Espoossa ja Nurmijärvellä. Internetin käyttö asioinnissa oli taas vähäisintä Kotkassa ja Lahdessa.

Nyt julkaistiin FinSote-tutkimuksen tietoja Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Kauniaisista, Turusta, Lahdesta, Kotkasta, Rovaniemeltä, Jyväskylästä, Hyvinkäältä, Järvenpäästä, Nurmijärveltä ja Tuusulasta. Nämä kaupungit ja kunnat tilasivat kyselystä laajemman otoksen syksyllä 2018. 

Lisätietoa 

Aikuisväestön koettu hyvinvointi 13 kunnassa – FinSote 2018 -tutkimuksen tuloksia 

FinSote-tutkimuksen tuloksia voi katsoa Terveytemme-palvelusta. Vaikka oma kotikuntasi ei olisi tässä mainittujen 13 kunnan joukossa, vastaavat tiedot löytyvät aluetasolla ja valtakunnallisesti.

Kaupunkien tulokset Terveytemme.fi –palvelussa

 

Back to Top