STM: Ministeriöiden ensimmäiset ratkaisuehdotukset maakunta- ja sotelakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Hallitus ja ministeriöt ovat perehtyneet huolellisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö toimittivat ensimmäiset ratkaisuehdotuksensa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tänään. Ratkaisuehdotukset on käsitelty hallituksen reformiministerityöryhmässä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tänään lähetetyt ratkaisuehdotukset liittyvät lakiesityksiin maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (maakuntalaki, järjestämislaki ja voimaanpanolaki) sekä lakiesitykseen valtion rahoituksesta maakunnille (rahoituslaki). Ratkaisuehdotukset lakiesitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (tuottajalaki) ja lakiesitykseen asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki) toimitetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle keskiviikkona 27. helmikuuta.

Ministeriöt esittävät perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella muutoksia mm. maakunnan yhtiöittämisvelvollisuuteen, tietojensaantioikeuteen, omaisuusjärjestelyistä kunnille maksettaviin korvauksiin, maakuntien rahoitukseen, maakuntavaalien ajankohtaan ja maakuntavaltuuston ensimmäiseen toimikauteen. Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan, että maakuntavaalit voidaan toimittaa aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua lainsäädännön vahvistamisesta. Ministeriöt esittävät, että ensimmäinen kausi kestäisi poikkeuksellisesti toukokuuhun 2025 saakka.

Maakuntien rahoitusjärjestelmän toimivuutta vahvistetaan

Ministeriöt ehdottavat muutoksia maakuntien rahoituksen tason korottamista koskevaan sääntelyyn. Rahoituslakiehdotuksen 6 § 3 momentin eli ns. järjestelmäriskin rajojen ja maakuntaindeksin painorakenteen muutoksilla vahvistetaan aiemmin ehdotettua maakuntien kokonaisrahoitusta riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseen ja uudistuksen taloudellisten toteutumiseen. Rahoituksen poikkeussäännöksiin ehdotetuilla muutoksilla pyritään perustuslakivaliokunnan vaatimuksen mukaisesti varmistamaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien perusoikeuksien toteutuminen. Maakuntaindeksin muutoksella taas varmistetaan, että poikkeusmekanismien käyttöön ei olisi tarvetta. Rahoitusmallin perusrakenteeseen ei esitetä muutoksia. 

Uudistukseen liittyvistä omaisuusjärjestelyistä kunnille maksettavien korvauksien rajaa ehdotetaan alennettavan sekä sääntelyä täydennettävän yleislausekkeella. Yleislausekkeen tarkoituksena olisi, että korvausta maksettaisiin myös silloin, kun korvausrajat eivät ylittyisi mutta omaisuusjärjestelyjen vuoksi kunnan itsenäinen taloudellinen päätösvalta muutoin vaarantuisi.

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Perustuslakivaliokunta antoi lakiesityksistä lausuntonsa 22. helmikuuta. Yksityiskohtaisempien ratkaisuehdotuksien julkistamisesta päättää sosiaali- ja terveysvaliokunta.

 

 
 
 
Back to Top