STM: Lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää kehitettävä kokonaisuutena

 

Lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvät muutostarpeet ovat olleet usein esillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut muistion ”Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista”, jossa tarjotaan kaikille apteekki- ja lääkeasioista kiinnostuneille yhtäläinen kuva tilanteesta.

 

Muistio ”Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista” on valmisteltu virkamiestyönä sosiaali- ja terveysministeriössä ja siinä on keskitytty järkevän eli rationaalisen lääkehoidon ja sote-uudistuksen edellyttämiin muutoskokonaisuuksiin. Muistiossa tarkastelleen lääkehoidon ohjausta ja koordinaatiota ja luodaan kokonaiskuvaa lääkeasioiden kehittämisehdotuksille. Lisäksi muistiossa esitellään tiekartta siitä, miten tulevat hallitukset voisivat uudistaa lääkeasioita. 

Muistio ei ole täysin kattava arvio kaikista lääkehoitoon ja lääkkeisiin liittyvistä kehittämistarpeista, vaan tavoite on ollut tarjota kaikille toimijoille yhtäläinen tietopohja keskeisissä lääkeasioissa.

Mikä on maakuntien vastuu lääkehoidosta?

Tulevaisuudessa maakunnat vastaisivat siitä, että palveluista muodostuu asiakkaille sujuvat kokonaisuudet. Lääkkeet ovat osa palveluketjua. Maakunnilla onkin haaste rakentaa terveydenhuollon palveluketjuista sellaiset, että myös rationaaliselle lääkehoidolle asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Lääkkeiden osuus koko terveydenhuollon kuluista on ollut vuosittain noin kolme miljardia euroa. Kotimaassa tehdyn selvityksen mukaan lääkehoidon kustannukset muodostavat maakuntien kolmanneksi suurimman kustannuskokonaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon menoista, kun tässä huomioidaan myös avohuollossa määrätyt lääkkeet.

Muistiossa on tarkasteltu lääkehoidon ohjausta, ohjauksen edellyttämää tietopohjaa ja työvälineitä sekä lääkehoidon rahoituksen kestävyyttä, mikäli lääkehoidon rahoitukseen tehtäisiin tulevaisuudessa muutoksia. Jos maakunnalla ei ole ohjaus- ja seurantavelvoitetta sekä taloudellisia kannusteita lääkehoidossa, ei maakunnasta muodostu alueellisen tason lääkehoidon ohjaajaa. Maakuntien myötä syntyvä uusi alueellinen ohjauksen taso parhaimmillaan pystyisi edistämään rationaalista lääkehoitoa; seurata ja kehittää lääkehoitoprosesseja, ohjata lääkkeen määräämistä kansallisten linjausten mukaisesti sekä seurata ja arvioida lääkehuollon palveluita.

Mikäli maakunnille tulisi myöhemmin rahoitusvastuuta avoterveydenhuollon lääkehoidosta, tämä kannustaisi palveluja järjestäviä maakuntia ottamaan nykyistä enemmän huomioon sekä lääkehoidon kustannukset että maakunnan oman toiminnan vaikutukset julkiselle taloudelle ja asiakkaille aiheutuviin kustannuksiin. Rahoitusvastuun muutoksessa tunnistetaan riski rahoituksen tasapainoon liittyen. Kustannusvaikuttavaa lääkehoitoa tulisikin edistää useilla eri toimenpiteillä. Lääkkeiden vähittäishinnan muodostumiseen vaikuttaminen edellyttää koko lääkehuollon ketjun toiminnan tarkastelua. Apteekkitalouden osalta uudistukset edellyttävät apteekkijärjestelmän arviointia kokonaisuutena. 

Sidosryhmät mukaan valmistelutyöhön

Lääkeasioiden kokonaisuus on laaja ja virkavalmistelussa tehty muistio sisältää linjausehdotuksia jatkovalmistelun ja tarkempien selvitysten pohjaksi. Jatkovalmisteluun otetaan sidosryhmät mukaan ja tulevan kevään aikana järjestetään kolme eri työpajaa, joissa keskustellaan muun muassa ohjauksesta ja rationaalisesta lääkehoidosta sekä kustannusvaikuttavasta lääkehoidosta. Tämän lisäksi muistiota on mahdollista kommentoida kirjallisesti lausuntopalvelun kautta 31.3.2019 mennessä. 

 

erityisasiantuntija Heidi Tahvanaisen esitys Lääkeasioiden kokonaisuus ja tiekartta 

Tutustu muistioon Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista 

Usein kysyttyä lääkemuistiosta

 
 
Back to Top