Kela: Muutoksia Suomeen töihin tulevien ja ulkomaille lähtevien oikeuksiin saada etuuksia

 

Eduskunta on hyväksynyt lain, joka tuo 1.4.2019 alkaen muutoksia muun muassa Suomeen töihin tulevien ja Suomesta ulkomaille lähtevien oikeuteen saada Kelan etuuksia.

Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa vaikuttaa useisiin etuuksiin. Asumisperusteisilla etuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sairausvakuutuksen etuuksia, lapsilisää, yleistä asumistukea ja Kelan eläkkeitä. Lainsäädännön muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta esimerkiksi toimeentulotukeen tai opintotukeen.

Muutoksia Suomeen tuleville työntekijöille ja opiskelijoille

Suomeen tulevilta työntekijöiltä poistuu niin sanottu 4 kuukauden sääntö. Tämä on tarkoittanut sitä, että työsuhteen on pitänyt kestää vähintään 4 kuukautta, jotta henkilö on voinut kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Jatkossa Suomeen tulevalla työntekijällä on työsuhteen kestosta tai viikkotyötuntimäärästä riippumatta oikeus Kelan etuuksiin, kun palkka on vähintään 696,60 e/kk (vuonna 2019). Tämä vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausittaista määrää. Palkkatiedot Kela saa tulorekisteristä, jonne työnantaja ilmoittaa palkat kuukausittain.

Lisäksi vähintään 6 kuukautta Suomessa työskennellyt henkilö voi säilyttää oikeuden etuuksiin enintään 3 kuukauden ns. jälkisuojan ajan sen jälkeen, kun työskentely päättyy tai vähenee.

Uusi laki muuttaa myös Suomeen tulevien opiskelijoiden asemaa. Opiskelija voi jatkossa saada rajoitetusti oikeuden joihinkin asumisperusteisiin etuuksiin ja saada esimerkiksi sairausvakuutuksen etuuksia. Edellytyksenä on, että muutto Suomeen katsotaan vakinaiseksi. Lyhytaikaisesti, esimerkiksi yhden lukuvuoden ajaksi Suomeen tuleva ei saa oikeutta etuuksiin.  

Kelan sosiaaliturva ulkomaille lähdettäessä

Kun lainsäädäntö muuttuu, tilapäisen ulkomailla oleskelun aikaraja lyhenee yhdestä vuodesta 6 kuukauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomailla oleskelevalla henkilöllä on oikeus Kelan etuuksiin vain, jos ulkomailla oleskelun suunniteltu kesto on enintään 6 kuukautta. Joissakin erityistapauksissa oikeus etuuksiin voi kuitenkin säilyä pidempään.

Lainmuutoksella on vaikutuksia myös joihinkin erityisryhmiin, jotka voivat säilyttää oikeuden asumisperusteisiin etuuksiin oleskellessaan ulkomailla yli 6 kuukautta. Lain voimaantulon jälkeen ulkomaille EU-alueen ulkopuolelle lähetetty työntekijä voi säilyttää oikeuden etuuksiin enintään 5 vuotta. Sama 5 vuoden enimmäisaika koskee myös muun muassa tutkijoita ja kehitysyhteistyöntekijöitä. Ulkomailla päätoimisesti opiskeleva säilyttää oikeuden etuuksiin opintojensa ajan.

Siirtymävaiheessa näihin henkilöryhmiin kuuluville ja ennen 1.4.2019 ulkomailla oleskeleville annetut päätökset työntekijän, opiskelijan tai näiden perheenjäsenten sosiaaliturvaan kuulumisesta ovat edelleen voimassa. Ennen lainmuutosta erityisryhmiin kuuluva on voinut säilyttää oikeuden Kelan sosiaaliturvaan ulkomailla jopa 10 vuoden ajan. 

Lyhytkin ulkomailla oleskelu voi vaikuttaa oikeuteen saada Kelan etuuksia. Siksi ulkomaille lähtevän etuudensaajan tulisi ilmoittaa oleskelun kestosta ja tarkoituksesta Kelaan jo etukäteen, jolloin Kela selvittää ulkomaille muuton vaikutuksen etuuksien maksuun.

Sosiaaliturvaan kuulumisesta ei enää anneta päätöstä

Kela ei lainsäädännön muututtua enää automaattisesti anna erillistä päätöstä sosiaaliturvaan kuulumisesta Suomen tultaessa tai ulkomaille lähdettäessä. Oikeus etuuksiin Suomessa asuvana, Suomessa työskentelevänä tai ulkomailla oleskeltaessa selvitetään osana jo maksussa olevaa tai uutta etuutta koskevaa ratkaisua. Pyynnöstä päätöksen voi kuitenkin edelleen saada .

Vaikka ulkomaille muutolla ei olisi välitöntä vaikutusta oikeuteen saada Kelan etuuksia, Kela tiedottaa yleisellä tasolla ulkomaille muuton vaikutuksesta aina, kun Kela saa tiedon muutosta henkilöltä itseltään tai väestötietojärjestelmään tehdyn muuttoilmoituksen perusteella. Kelan asiointipalvelussa jokainen voi tarkistaa Suomessa tai ulkomailla asumista koskevat tietonsa, joiden perusteella Kela tarvittaessa ratkaisee oikeuden sosiaaliturvaan.

Lainsäädännön muutoksilla pyritään tehostamaan Kelan toimintaa ja parantamaan etenkin ulkomaille lähtevien ja sieltä palaavien mahdollisuutta saada ajantasaista tietoa omasta tilanteestaan.

Ulkomailta palaava henkilö, joka ei ulkomailla ollessaan ole ollut oikeutettu Kelan sosiaaliturvaan, saa jälleen oikeuden asumisperusteisiin etuuksiin, kun hän muuttaa  takaisin Suomeen vakinaisesti asumaan ja ilmoittaa paluustaan Kelaan.

Back to Top