STM: Asumisperusteinen etuuslainsäädäntö muuttuu

 

 

Monimutkaiseksi koettu asumiseen perustuva sosiaaliturvalainsäädäntö uudistuu ja Kelan maksamat asumisperusteiset sosiaaliturvaetuudet kuuluvat jatkossa nykyistä selkeämmin niille, jotka asuvat Suomessa ja osallistuvat järjestelmän rahoittamiseen.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista 10. tammikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina, ja se tulee voimaan 1.4.2019. 

Suomesta ulkomaille

Tilapäisen ulkomailla oleskelun aikaraja muuttuu yhdestä vuodesta kuuteen kuukauteen. Ulkomailla oleskelevalla henkilöllä on yleensä oikeus etuuksiin, jos ulkomailla oleskelun aiottu kesto on enintään kuusi kuukautta. Voimassa olevan lainsäädännön mukainen asumisperusteisten etuuksien maksamisen jatkuminen, jopa vuoden kestävän ulkomailla oleskelun ajan, on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen pitkä aika. Muutos vastaa paremmin myös etuuslakeihin kirjattua etuuksien tarkoitusta. 

Pidempiä aikoja ulkomailla olevien henkilöiden tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että muu turva, kuten vapaaehtoiset vakuutukset ovat voimassa. Asumisperusteisen sosiaaliturvan osalta on kyse pääasiassa verovaroin rahoitettavista etuuksista, ja tämä muutos selkeyttää sosiaaliturvaoikeuksien ja velvollisuuksien välistä suhdetta.

Lähetetyt työntekijät, tutkijat ja apurahansaajat rinnastetaan ulkomailla oleskellessaan Suomessa asuvaan henkilöön enintään 5 vuotta kestävän oleskelun ajan.

Ulkomailta Suomeen

Suomeen tulevalla työntekijällä on oikeus etuuksiin työskentelyn keston ajan, jos vähimmäisansio on peruspäivärahan tasoinen eli 696,60 euroa kuukaudessa vuoden 2018 tasossa. Vaadittu ansiotaso on korkeampi kuin voimassa olevan lainsäädännön mukainen edellytetty vähimmäistaso osa-aikatyöstä. 

Kela saa tiedot ansioista tulorekisteristä, jonne työnantaja ilmoittaa palkat kuukausittain. Ansiotasoa tarkastellaan kuukausitasolla.

Muutokset viranomaistoimintaan

Nykyään Kela antaa maahan ja maasta muuttavalle kirjallisen päätöksen kuulumisesta sosiaaliturvaan. Jatkossa tätä erillistä päätöstä ei enää anneta. Muutos koskee sekä Suomeen tulevia että Suomesta ulkomaille lähteviä henkilöitä. Asumista tai työskentelyä koskevien edellytysten täyttyminen ratkaistaan etuushakemuksen yhteydessä annettavalla etuuspäätöksellä. 

Kelan sähköisestä asiointipalvelusta jokainen voi käydä tarkistamassa oman tilanteensa. Muutoksella tehostetaan Kelan toimintaa ja parannetaan ulkomaille lähtevien ja sieltä palaavien mahdollisuutta saada tietoa omasta tilanteestaan ajantasaisesti ja reagoida tilanteeseen.

Sosiaaliturvaan pääsee takaisin

Ulkomailla ollut Suomen kansalainen on uudelleen oikeutettu asumisperusteisiin etuuksiin, kun hän muuttaa taikaisin Suomeen ja ilmoittaa paluustaan Kelaan. 

Back to Top