STM: Itsehoitolääkkeisiin ehdotetaan hintakilpailua

 

 

Hallitus esittää lääkelakiin muutosta, jossa sallittaisiin itsehoitolääkkeisiin hintakilpailu. Lisäksi uusien apteekkien perustamista nopeutettaisiin lyhentämällä muutoksenhakuprosessia ja säädettäisiin noutolokerikon ylläpitämistä koskevista edellytyksistä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle keskiviikkona 5. joulukuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. maaliskuuta 2019.

Itsehoitolääkkeille asetettaisiin enimmäishinta. Apteekki voisi halutessaan myydä valmistetta edullisemmalla hinnalla tinkimällä omasta katteestaan. Itsehoitolääkkeiden hintakilpailu koskisi kaikkia itsehoitolääkkeitä. 

Esityksellä luodaan mahdollisuudet siihen, että potilaat voisivat saada itsehoitolääkkeitä nykyistä edullisemmin. Tavoitteena ei olisi lääkemyynnin kasvattaminen. Tästä syystä lääkkeitä ei voisi markkinoida esimerkiksi hintakampanjoilla. Lääkkeiden järkevän ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi apteekkiammattilaisten tulisi neuvonnalla ja ohjauksella varmistaa, ettei hinta ohjaisi asiakasta tekemään väärää ostopäätöstä. Asetuksella olisi mahdollista myöhemmin tehdä rajauksia hintakilpailun piiriin kuuluvista lääkkeistä, jos jonkun lääkkeen kohdalla esiin tulee jokin kansanterveydellisesti erityisen perusteltu syy.

Lakiin ehdotetaan säännöstä apteekkien noutolokerikoista. Apteekki toimittaisi lääkkeet lokerikkoon, josta potilas noutaisi ne. Noutolokerikkoja käytettäisiin esimerkiksi apteekin verkkopalveluista tilattujen lääkkeiden noutamiseen ja lääkkeen noutamiseen aukioloaikojen ulkopuolella. Käytännössä apteekeilla on näitä lokerikkoja jo käytössä. Laissa olisi perussäännökset toiminnan edellytyksistä, ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) voisi antaa tarkempia määräyksiä noutolokerikoista.

Hallitus haluaa nopeuttaa myös uusien apteekkien perustamista. Uusien apteekkien perustamista on hidastanut Fimean päätöksiä koskevat muutoksenhaut, sillä lähes kaikkiin uuden apteekin perustamista koskeviin päätöksiin on haettu muutosta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että apteekin perustamista koskevien sekä eräiden muiden apteekkipäätösten muutoksenhakumenettelystä poistetaan mahdollisuus hakea oikaisua, jolloin päätöksestä tulisi valittaa suoraan hallinto-oikeuteen. Tämä lyhentäisi uuden apteekin aloitusprosessia jopa puolella vuodella.

Nyt annettu hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta, eli niin sanottu Apteekki II –esitys ja jo eduskunnassa käsittelyssä oleva lääkelain muutos (HE 99/2018 vp) eli Apteekki I toteuttavat hallituspuolueiden apteekkityöryhmän linjauksia

Back to Top