STM: Hallitus uudistaisi apteekkitoimintaa vaiheittain

 

 

 

Hallituksen esitys lääkelain muuttamisesta annetaan lähipäivinä lainsäädännön arviointineuvostolle arvioitavaksi. Esityksessä itsehoitolääkkeissä sallittaisiin hintakilpailu ja uusien apteekkien perustamista helpotettaisiin lyhentämällä muutoksenhakuprosessin kestoa.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan mukaan lääkelakiin tulevat muutokset on tehtävä niin, että turvallisesta lääkkeidenkäytöstä ei tingitä.

- Lääkkeet eivät ole tavallisia kulutushyödykkeitä, vaan niiden turvalliseen käyttöön tarvitaan luotettavaa tietoa ja kykyä arvioida vaikutuksia. Tämä koskee niin reseptilääkkeitä kuin myös esimerkiksi ihan tavallisia reseptivapaita särkylääkkeitäkin, tiivistää sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

Nyt arviointineuvostolle arvioitavaksi lähipäivinä annettava hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta, eli niin sanottu Apteekki II –esitys ja jo eduskunnassa käsittelyssä oleva lääkelain muutos (HE99/2018 vp) eli Apteekki I -paketti muodostavat yhdessä vakaan ja vastuullisen kokonaisuuden.

Itsehoitolääkkeisiin hintakilpailu

Hallituksen esityksessä hintakilpailu koskisi kaikkia itsehoitolääkkeitä, eikä sen ulkopuolelle rajattaisi mitään valmisteita. Itsehoitolääke saisi maksaa enintään lääketaksan mukaisesti määräytyvän hinnan. Apteekki voisi halutessaan myydä valmistetta edullisemmalla hinnalla omasta katteestaan tinkimällä.

Esityksen valmistelussa arvioitiin eri malleja itsehoitolääkkeiden saatavuuden lisäämiseksi. Valmistelussa myös lausuntopalaute huomioon ottaen todettiin, että lääkkeiden myynnin salliminen apteekkien ulkopuolella edellyttäisi periaatteellisempaa ja laajempaa lääkkeiden vähittäismyynnin sääntelyn arviointia. Lausunnoilla oli myös muutosehdotukset, joiden tarkoituksena oli suurimpien apteekkien maksaman apteekkiveron kiristäminen. Valmistelussa tunnistettiin apteekkiveron kiristämisen ja lääketaksan rakenteellisen uudistustarpeen yhteys. Apteekkiveron muuttaminen olisi osin kohdentunut epätarkoituksenmukaisesti. Apteekkiverolakia ei ole tarkoituksenmukaista avata tässä yhteydessä. Näin ollen hallitus ei esitä muutoksia vähittäisjakelukanavia koskevaan sääntelyyn eikä verotukseen.

Uusia apteekkeja aiempaa enemmän ja joutuisammin

Lääkelakiin suunnitellut muutokset loisivat mahdollisuuden perustaa apteekkeja aiempaa nopeammin. Näin apteekkeja olisi myös aiempaa enemmän. Uusin apteekkien perustamista on hidastanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) päätöksiä koskevat muutoksenhaut, sillä lähes kaikkiin uuden apteekin perustamista koskeviin päätöksiin on haettu muutosta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että uuden apteekin perustamista koskevasta päätöksestä tulisi valittaa suoraan hallinto-oikeuteen valitusmenettelyn mukaisesti. Tämä lyhentäisi uuden apteekin aloitusprosessia jopa puolella vuodella.

Eduskunnan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä Fimean mahdollisuuksia uusien apteekkien perustamiseen laajennettaisiin siten, että itsenäisten apteekkien määrää voitaisiin selvästi lisätä. Jatkossa apteekin perustamiseen vaikuttaisi nykyistä laajemmin apteekkipalveluiden tarve lääkkeiden saatavuuden turvaamisen lisäksi.  Sivuapteekkeja voitaisiin muuttaa aiempaa joustavammin pääapteekeiksi. Nämä toimet tukisivat uusien apteekkiyrittäjien tuloa alalle. Apteekkien haku- ja myöntämiskäytäntöjä yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin apteekkien omistajanvaihdoksia.

- Apteekkijärjestelmä tulee nähdä yhtenä osana terveydenhuoltoa ja laajaa lääkehuollon ketjua. Koko lääkehuoltoa on arvioitava osana sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tätä työtä jatketaan ja hallituksen on tarkoitus antaa vielä tämän vuoden kuluessa lääkeasioiden suuntaviivoja arvioiva muistio jatkokeskustelun pohjaksi, kiteyttää sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

 

Back to Top