STM: Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönottoa esitetään laajennettavaksi 

 

 

Hallitus esittää, että sairaanhoitajien mahdollisuutta määrätä tiettyjä lääkkeitä laajennetaan uusiin toimintayksiköihin. Tällä hetkellä erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat voivat määrätä lääkkeitä rajatusti terveyskeskusten avovastaanotoilla ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä. Jatkossa sairaanhoitajat voisivat määrätä rajatusti lääkkeitä myös esimerkiksi kotisairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilla.

Samalla oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen laajenisi koskemaan myös kunnan tai kuntayhtymän ulkoistamia terveydenhuollon avohoidon palveluja sekä ostopalveluna hankittavia palveluja.

Tavoitteena on nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon aloittamista, sujuvoittaa terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa ja edistää tarkoituksenmukaista työnjakoa terveydenhuollossa. Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisen laajentaminen on yksi toimenpide, jolla toteutetaan hallituksen reformia kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä.

Sairaanhoitajilta ja toimintayksiköiltä vaaditaan samat perusedellytykset kuin ennenkin

Vuonna 2010 ammattihenkilölakia uudistettiin niin, että sairaanhoitajat saivat rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä suoritettuaan tarvittavan lisäkoulutuksen ja saatuaan asiaa koskevan määräyksen terveyskeskuksen vastaavalta lääkäriltä. 

Sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönotto uusissa toimintayksiköissä edellyttäisi samanlaisten perusedellytysten täyttymistä kuin tähänkin asti. Rajatun lääkkeenmääräämisen piirissä olevat lääkkeet, tautitilat ja määräämisen rajaukset on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa. Toimintayksikön vastaava lääkäri antaa sairaanhoitajalle kirjallisen määräyksen niistä lääkkeistä, joita sairaanhoitaja saa määrätä kyseisessä yksikössä. Määräys sisältää myös mahdolliset lääkkeenmääräämiseen liittyvät rajoitukset.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen torstaina 24.5. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2018.

 

Tietoa sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisestä:

  • Vuoden 2018 alussa rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen erikoispätevyyden suorittaneita sairaanhoitajia oli yhteensä 346 henkilöä, joista 339:llä oli oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen.
  • Lääkkeitä määräävistä sairaanhoitajista puolet työskenteli terveyskeskuksen ajanvarausvastaanotolla ja runsas 40 prosenttia terveyskeskuksen päivystyksessä ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä.

 Back to Top