Kela: Toimintansa lopettaneiden yksityisten palvelutuottajien paperisten asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi siirtyy Kelaan

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kelan yhteisessä projektissa rakennetaan toimintamalli paperisten tai muussa ei-sähköisessä muodossa olevien potilas-ja asiakasasiakirjojen arkistointiin. 

Projektin tavoitteena on varmistaa toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali-  ja terveydenhuollon palveluntuottajien sekä itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytys ja arkistointi lainsäädännön mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tarvittavista lainsäädäntömuutoksista ja arkistoinnin rahoituksen valmistelusta. Kela vastaa projektin käytännön toteutuksesta. Toimenpiteet arkistoinnin järjestämiseksi toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä, ja Kelan tavoitteena on käynnistää paperiasiakirjojen vastaanotto ja arkistointi vuoden 2019 alussa.

Sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin (HE 52/2017) valmistellaan säädös, jonka mukaan edellä mainituissa tilanteessa asiakirjojen arkistointivastuu olisi Kelalla. Tavoitteena on varmistaa, että asiakas- ja potilasasiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus.

Yksityisen terveydenhuollon sähköisten potilasasiakirjojen arkistointi toteutetaan Kanta-palveluissa. Liittymisvelvoite Kanta-palveluihin on säädetty laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).

 

Back to Top