STM: Vakuutusten myynnin ja valvonnan sääntely uudistuu

 

Hallitus esittää uutta vakuutusten tarjoamisesta annettavaa lakia sekä eräitä muita näihin liittyviä lakeja. Lakien tavoitteena on ylläpitää ja parantaa vakuutuksia eri kanavien kautta ostavien asiakkaiden suojaa. Uudistuksen tarkoitus on panna täytäntöön EU-direktiivi vakuutusten tarjoamisesta.

 

Vakuutusten tarjoamisesta annettava laki koskee vakuutuksentarjoajia eli vakuutuksenantajia, vakuutusedustajia, sivutoimisia vakuutusedustajia sekä vähäisiltä osin pientä ja rajattua toimintaa harjoittavia, niin sanottuja sivutoimisia vakuutusedustajia. Lain soveltamisen piiriin tulevat tavanomaisten neuvonta- ja myyntitilanteiden lisäksi eräissä tilanteissa, myös internetissä tai muissa sähköisissä kanavissa tehtävä vakuutusten vertailu ja myynti. Laki koskee henkilö- ja vahinkovakuutusta sekä ensivakuutusta ja monilta osin jälleenvakuutusta.

Vakuutusedustajat ja sivutoimiset vakuutusedustajat on nykyiseen tapaan rekisteröitävä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin edellytyksiä tarkennetaan. Nykyiseen tapaan edellytyksinä ovat muun muassa hyvämaineisuus ja riittävä ammattipätevyys. Vakuutusmeklareilta edellytetään myös jatkossa riippumattomuutta muista kuin toimeksiantajistaan, vastuuvakuutusta ja asiakasvarojen erilläänpitoa. Yhdessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröity vakuutusedustaja tai sivutoiminen vakuutusedustaja voi toimia muissakin ETA-valtioissa.

Uutta on nimenomainen vaatimus siitä, että kaikessa toiminnassa vakuutuksentarjoajan on toimittava asiakkaan edun mukaisesti. Muutos koskee myös eturistiriitatilanteita. Lisäksi toimeksiantojen hoitamisesta, asiakasta koskevista selonotto- ja tiedonantovelvollisuuksista sekä niiden dokumentoinnista säädetään nykyistä täsmällisemmin. Erityisesti niin sanottuja sijoitusvakuutuksia koskevat selonottoa, tiedonantoa ja eturistiriitojen hallintaa koskevat vaatimukset tarkentuvat olennaisesti.

Vakuutusyhtiölain muuttamisesta annettuun lakiin ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annettuun lakiin sisältyy myös eräitä niin sanotun Solvenssi II -direktiivin täytäntöönpanoa tarkentavia säännöksiä, jotka tulevat voimaan tai niitä sovelletaan 1.5.2018 lukien.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 19. huhtikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Vakuutusten tarjoamisesta annettu laki sekä siihen liittyvät, tarjoamista koskevat säännökset tulevat voimaan 1.10.2018, jolloin kyseisiä lakeja aletaan soveltaa.

 

Back to Top