STM: Lausuntoyhteenveto valinnanvapauslain luonnoksesta

Lausuntoyhteenveto valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta on valmistunut. Lausunnonantajat suhtautuvat myönteisesti valinnanvapauden periaatteeseen, mutta sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista epäillään.

Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden laajentamista sosiaali- ja terveyspalveluissa osana sote-uudistusta. Valinnanvapauslain luonnoksen lausuntoaika päättyi 15. joulukuuta 2017.  Lausuntoja annettiin yli 700. Lausuntoja antoivat kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, järjestöt, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja muut toimijat.

Lausunnonantajat suhtautuvat pääosin myönteisesti valinnanvapauden laajentamisen periaatteeseen. Ehdotetun valinnanvapausmallin koetaan myös edistävän toimintatapojen muutosta ja uusia palveluinnovaatioita. Sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden ei kuitenkaan katsota toteutuvan valinnanvapauslain myötä.

Suuri osa lausunnonantajista suhtautuu kriittisesti siihen, että ehdotetulla valinnanvapausmallilla voitaisiin kaventaa suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Enemmistö lausunnonantajista ei usko myöskään sote-palvelujen kustannusten kasvun hillitsemiseen kolmella miljardilla eurolla.

Asiakassetelin velvoittavuudelle kritiikkiä – hallitus täsmentää esitystä

Lausunnonantajat katsovat, että asiakasseteli vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihinsa. Pääosa lausunnonantajista kuitenkin katsoo, että maakuntien velvollisuus käyttää asiakasseteliä eri palveluissa on esitetyssä mallissa liian laaja. Liian laaja-alaisen asiakassetelin katsotaan uhkaavan palveluverkon toimivuutta erityisesti erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä.

Asiakasseteliin kohdistunut kritiikki on otettu huomioon valinnanvapauslain jatkovalmistelussa. Hallitus ilmoitti joulukuussa lausuntokierroksen päätyttyä, että valinnanvapauslakia täsmennetään. Asiakassetelin velvoittavuus ei täsmennyksen jälkeen koske lähtökohtaisesti erikoissairaanhoidon palveluita.

Palvelujen yhteensovittaminen nähdään vaikeana

Lausunnonantajat näkevät ongelmia myös asiakkaan palvelujen yhteensovittamisessa. Hallitus on ottanut lausuntopalautteen huomioon ja sopinut, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi. Yhteensovitettujen palvelukonaisuuksien turvaamista pidetään tärkeänä.

Palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen isommille yksiköille eli maakunnille nähtiin lausunnoissa mahdollisuutena löytää parhaat ja kustannustehokkaimmat käytännöt. Useat lausunnonantajat kuitenkin katsovat, että maakunnalla tulisi olla esitettyä enemmän päätösvaltaa suhteessa järjestämisvastuun kantamiseen.

Lakiesitys eduskuntaan maaliskuussa

STM:n asiantuntijat ovat perehtyneet lausuntoihin jo lausuntokierroksen aikana. Lausuntoja hyödynnetään valinnanvapauslain jatkovalmistelussa ja viimeistelyssä.

Valinnanvapauslaki viimeistellään virkamiestyönä. Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle maaliskuussa 2018. Koko maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kevätistuntokauden loppuun mennessä.

Liitteet ja linkit

Back to Top