STM: Sairausvakuutuslain mukaisten matkakustannusten korvaukset muuttuvat  

 

Sairausvakuutuksesta korvattaville taksimatkoille säädetään väliaikaisesti enimmäishinta, joka on myös taksin käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten enimmäiskorvausperuste siinä tapauksessa, ettei Kela ole sopinut palvelujen tuottajan kanssa enimmäishintaa edullisemmasta taksinkäytön hinnasta.

Taksinkäytön kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että taksimatka on tilattu Kelan kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Tätä edellytystä ei kuitenkaan sovelleta alueilla, joilla ei ole sellaista tilausvälityskeskusta. Näillä alueilla ne palveluntuottajat, jotka ovat tehneet Kelan kanssa sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta, saavat veloittaa näistä matkoista enintään asetuksessa säädetyn enimmäishinnan.

Väliaikainen enimmäishintasääntely on voimassa vain vuoden 2018 loppuun. Sen jälkeen vuoden 2019 alusta lukien taksinkäytön korvausperusteena on Kelan palvelujen tuottajan kanssa sopima enimmäishinta tai käytettäessä taksia, jonka palvelujen tuottajan kanssa Kela ei ole sopinut enimmäishinnasta, taksimatkasta korvataan kohtuulliset kustannukset. Alueella, jolla on Kelan kanssa sopimuksen tehnyt tilausvälityskeskus, korvataan vain sellaisesta tilausvälityskeskuksesta tilatut taksimatkat.

Myös maksu, jonka Kela voi maksaa matkojen yhdistelyä suorittavalle, muuttuu. Kela voi maksaa maksun matkojen välittämisestä pelkän yhdistelystä tai ketjuttamisesta maksamisen sijasta.

Saattajan matkat korvataan jatkossa siltä osin, kuin saattaja on tehnyt matkaa yhdessä hoitoon tai tutkimuksiin matkaavan korvauksiin oikeutetun henkilön kanssa. Saattajan matka korvataan myös silloin, kun hän saattaa korvauksiin oikeutetun henkilön tutkimus- ja hoitopaikkaan tai sieltä takaisin. Tällöin saattajan yksin tekemä matkaosuus korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka tulevat matkasta saatetun henkilön asuinpaikasta tai asuinpaikkaan.

Tasavallan presidentti vahvisti lait 28. joulukuuta. Enimmäishintaa säätelevää asetusta ja siihen liittyvää enimmäiskorvausperustetta koskevat säännökset tulevat voimaan 1.7.2018 ja ovat voimassa vuoden 2018 loppuun. Muilta osin matkakorvauksia koskevat muutokset ovat voimassa pysyvästi ja ne tulevat voimaan välityskeskukselle maksamisen osalta 1.1.2018, enimmäiskorvausperusteen osalta 1.1.2019 ja muutoin 1.7.2018.

Back to Top