STM: Valinnanvapauslain luonnoksesta yli 700 lausuntoa

 

Lausunnonantajat suhtautuvat myönteisesti valinnanvapauden periaatteeseen, mutta sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista epäillään. Myös asiakassetelin laajuudessa nähdään riskejä.

Valinnanvapauslain lausuntokierroksella annettiin yhteensä 705 lausuntoa. Lausuntokierroksella kommentoitavana oli valinnanvapauslain esitysluonnos, jossa hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden laajentamista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Esitys on osa maakunta- ja sote-uudistusta.

Lausuntoaika päättyi 15. joulukuuta 2017. Lausuntoja antoivat kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, järjestöt, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja muut toimijat.

Lausunnonantajat suhtautuvat pääosin myönteisesti valinnanvapauden laajentamisen periaatteeseen. Lisäksi ehdotetun valinnanvapausmallin koetaan edistävän toimintatapojen muutosta ja uusia palveluinnovaatioita.

Suuri osa lausunnonantajista kokee lakiesityksen parantuneen edelliseen esitykseen verrattuna, mutta uudistuksen keskeisten tavoitteiden ei katsota toteutuvan lain myötä. Suuri osa lausunnonantajista suhtautuu kriittisesti myös uudistuksen mahdollisuuksiin kaventaa suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja.

Asiakassetelin periaatetta puolletaan, mutta setelin sisältöä pidetään liian laajana

Lausunnonantajat näkevät, että asiakasseteli vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Pääosa lausunnonantajista kuitenkin katsoo, että maakuntien velvollisuus käyttää asiakasseteliä eri palveluissa on liian laaja.

Liian laaja-alaisen asiakassetelin katsotaan uhkaavan palveluverkon toimivuutta erityisesti erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä. Useat vastaajat esittävät, että maakunnalla tulisi olla enemmän päätösvaltaa suhteessa järjestämisvastuuseen.

Palvelujen yhteensovittamisessa nähdään ongelmia

Sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön palveluvalikoma nähdään tarkoituksenmukaisena ja selkeänä suhteessa maakunnan liikelaitoksen palveluihin. Kritiikkiä annetaan sote-keskuksen erikoislääkäripalveluista sekä sosiaalihuollon vähäisestä roolista. Palveluntuottajien sopimus- ja korvausmenettelyt koetaan tarkoituksenmukaisina.

Ehdotetun valinnanvapausmallin ei katsota parantavan palvelujen saatavuutta. Myös palvelujen yhteensovittamisessa nähdään ongelmia. ICT-ratkaisujen keskeneräisyyden katsotaan voivan vaarantaa uudistuksen toimeenpanon.

Lausuntoyhteenveto julkaistaan tammikuussa

STM:n asiantuntijat ovat perehtyneet lausuntoihin jo lausuntokierroksen aikana. Lausuntoja hyödynnetään valinnanvapauslain jatkovalmistelussa ja viimeistelyssä.

Sosiaali- ja terveysministeriö kiittää kaikkia lausunnonantajia. Yhteenveto lausunnoista valmistuu tammikuun 2018 alussa. Valinnanvapauden lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsittelyyn helmi-maalikuussa 2018.

Liitteet

Lausunnonantajat vastasivat lausuntokyselyssä arviontiasteikko-kysymyksiin ja avoimiin kysymyksiin. Arviointiasteikko-kysymysten vastausjakaumat esitetään graafisina kuvaajina oheisessa liitteessä. Kuvaajat antavat yleiskuvan lausunnoista, mutta lopullisessa tulkinnassa on tarkasteltava myös avoimia vastauksia.

 

Back to Top