STM: Saattohoitoa ja palliatiivista hoitava saatava yhdenvertaisesti koko Suomessa

 

 

Saattohoitoa ja palliatiivista eli oireita lievittää hoitoa tulisi saada kattavasti ja yhdenvertaisesti koko Suomessa. Uusissa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon suosituksissa annetaan osaamis- ja laatukriteerit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän eri tasoille.

Suositus perustuu kolmiportaiseen malliin palvelujen järjestämisestä perustasolla, erityistasolla ja vaativalla erityistasolla. Sen pohjalta voidaan alueellisesti suunnitella palveluketjut ja sopia työnjaosta. Alueelliset olosuhteet, kuten pitkät välimatkat, vaikuttavat siihen, minkälaista palvelutasoa on tarkoituksenmukaista ylläpitää ja millä keinoin palvelujen tarpeeseen vastataan.

Palliatiivista ja saattohoitoa porrastetaan annettavan hoidon vaativuuden mukaan

Perustason palvelut turvaavat saattohoidon lähellä potilaan kotia. Perustasoon kuuluvat esimerkiksi kotihoidon ja kotisairaanhoidon yksiköt, sosiaalihuollon alaisten yksiköiden tehostettu palveluasuminen ja vanhainkodit. Perustasoa ovat myös muut ympärivuorokautisen hoidon yksiköt, joissa potilaita hoidetaan elämänsä loppuun saakka, sekä sairaaloiden sellaiset vuodeosastot, joissa hoidetaan kuolevia potilaita, mutta saattohoito ei ole osaston päätoimi.

Erityistasolla saattohoito on pääasiallinen toimi ja henkilökunta on erityiskoulutettua. Erityistasoon kuuluvat palliatiivisen hoidon ja saattohoidon yksiköt, kuten kotisairaala ja saattohoitopaikat, saattohoito-osastot tai saattohoitokodit, palliatiiviset poliklinikat sekä konsultaatiotiimit. Suositeltava väestöpohja on vähintään 50 000 asukasta, jotta yksikössä on riittävä potilasmäärä osaamisen ja laadun varmistamiseksi.

Vaativan erityistason muodostavat yliopistosairaanhoitopiirien palliatiiviset keskukset. Palveluihin kuuluvat muun muassa vaativan avohoidon palliatiivinen poliklinikka, psykososiaalisen tuen yksikkö, palliatiivinen vuodeosasto, saatto-osasto tai saattokoti sekä vaativaan palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon erikoistunut kotisairaala.

Hoitosuunnitelma ohjaa oireita lievittävää hoitoa

Oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon antaminen perustuu hyvissä ajoin tehtyyn ennakoivaan hoitosuunnitelmaan ja saattohoitopäätökseen. Hoidosta vastaava lääkäri ja hoitotiimi laativat yhteisymmärryksessä potilaan, hänen läheistensä tai laillisen edustajan kanssa ennakoivan hoitosuunnitelman, johon sisältyvät hoidon tavoite, tarvittavat hoitokeinot ja hoidon rajaukset.

Oireita lievittävää hoitoa annetaan sairauden kaikissa vaiheissa. Sen sijaan palliatiivinen hoitolinjaus on tarpeellista tehdä, kun jäljellä olevan elämän pituuteen ei voida enää vaikuttaa ja hoidon tavoite on oireiden lievittäminen ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Saattohoitopäätös tehdään, kun kuoleman odotetaan tapahtuvan lähipäivien tai -viikkojen aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen on varmistettava

Oireita lievittävän hoidon osaamista tarvitaan hoivayksiköistä erikoissairaanhoitoon, ja se kuuluu osaksi kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden perustaitoja. Nykyisin oireita lievittävä hoito ja saattohoito eivät sisälly riittävästi terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden perusopetuksen ja jatkokoulutuksen opetussuunnitelmiin.

Suosituksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon osaamista lisätään sen varmistamiseksi, että saatavilla oleva hoito on asianmukaisesti toteutettua ja laadukasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi uudet suositukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämiseen maanantaina 18. joulukuuta.

Faktalaatikko:

  • Palliatiivisella eli oireita lievittävällä hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa.
  • Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu viimeisille elinviikoille tai päiville. Silloin potilaan toimintakyky on yleensä merkittävästi heikentynyt.
  • WHO:n arvion perusteella elämän loppuvaiheessa palliatiivista hoitoa tarvitsee Suomessa vuosittain ainakin 30 000 henkilöä. Arviolta joka toinen heistä tarvitsee erityistason konsultaatiotukea tai hoitoa.

 

 
 

 

 
 
 
Back to Top