STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut laskevat vuoden 2018

 

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,60 prosenttia.

Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävän vuosimaksun enimmäismäärä laskee 41,20 euroon. Jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, häneltä voidaan periä enintään 20,60 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Vaihtoehtoisesti terveyskeskuksen ylläpitäjä voi päättää periä käyntimaksua kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa, jolloin käyntimaksun suuruus on 20,60 euroa. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin voidaan periä erillinen 28,30 euron suuruinen päivystysmaksu.

Sairaalan poliklinikkamaksun enimmäismäärä laskee 41,20 euroon käynniltä. Päiväkirurgisesta toimenpiteestä voidaan periä enintään 135,10 euroa.

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut jakautuvat kultakin käyntikerralta perittävään perusmaksuun sekä erikseen veloitettaviin hoito- ja tutkimusmaksuihin. Hoitokäynnin perusmaksu on porrastettu kolmeen maksuryhmään: suuhygienistin vastaanottokäynnin enimmäisperusmaksu on 10,20 euroa, hammaslääkärin 13,10 euroa ja erikoishammaslääkärin 19,20 euroa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävän ns. sakkomaksun suuruus on 50,80 euroa.

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävän maksun enimmäismäärä laskee 50,80 euroon. Ajo-oikeutta varten tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan periä enintään  61,00 euroa.

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 22,50 euroa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 48,90 euroa hoitopäivältä. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen on 22,50.

Samalla on tarkistettu sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella terveydenhuollon maksukatto. Vuoden 2018 alusta terveydenhuoltomaksujen maksukatto laskee 691 eurosta 683 euroon kalenterivuotta kohti. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, yö- ja päivähoidon maksut sekä kuntoutushoidon maksut.

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 108 euroa. Tarkemmin tulorajojen ja maksujen euromäärät ovat liitteessä.

Liitteet

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Muistio ja liite, jossa voimassa olevat maksut, uudet maksut ja maksun muutos

Back to Top