STM: Sairausvakuutuslain mukaisten matkakorvausten korvauksiin muutoksia

Hallitus esittää, että sairausvakuutuksesta korvattaville taksimatkoille säädettäisiin enimmäishinta, joka olisi myös taksin käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten enimmäiskorvausperuste. Muutos olisi voimassa väliaikaisesti vuoden 2018 loppuun. Sairausvakuutuslain mukaisia korvausperusteita on muutettava, koska taksiliikennelaki ja taksien enimmäishintajärjestelmä poistuvat heinäkuun alussa 2018.

Taksinkäytön kustannusten korvaamisen edellytyksenä olisi, että taksimatka olisi tilattu Kelan kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Tätä edellytystä ei kuitenkaan sovellettaisi alueilla, joilla ei ole sellaista tilausvälityskeskusta. Näillä alueilla ne palveluntuottajat, jotka olisivat tehneet Kelan kanssa sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta, saisivat veloittaa näistä matkoista enintään asetuksessa säädetyn enimmäishinnan. Hallitus esittää myös muutoksia maksuun, jonka Kela voi maksaa matkojen yhdistelyä suorittavalle. Kela voisi maksaa maksun matkojen välittämisestä pelkän yhdistelystä tai ketjuttamisesta maksamisen sijasta.

Esityksen tavoitteena on ennakoida sairausvakuutuksen matkakustannusmenojen suuruus sekä mahdollistaa tilausvälityskeskusten kilpailuttaminen niin, että henkilöasiakkailta ei perittäisi maksua taksin tilaamisesta.

Saattajan matkat korvattaisiin jatkossa siltä osin, kuin saattaja on tehnyt matkaa yhdessä hoitoon tai tutkimuksiin matkaavan korvauksiin oikeutetun henkilön kanssa. Saattajan matka korvattaisiin myös silloin, kun hän saattaisi korvauksiin oikeutetun henkilön tutkimus- ja hoitopaikkaan tai sieltä takaisin. Tällöin saattajan yksin tekemä matkaosuus korvattaisiin enintään niiden kustannusten mukaan, jotka tulisivat matkasta saatetun henkilön asuinpaikasta tai asuinpaikkaan.

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus antoi asiaa koskevat esityksen eduskunnalle torstaina 26. lokakuuta. Matkojenyhdistelytoimintaa koskevan säännöksen osalta lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2018 ja muilta osin 1. heinäkuuta 2018.

 

Back to Top