STM: Ympärivuorokautinen päivystyshoito sairaaloihin, terveyskeskuksiin päiväaikainen kiireellinen hoito

Uuden valtioneuvoston asetuksen mukaan ympärivuorokautinen päivystyshoito on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksinä. Kiireellistä hoitoa järjestetään edelleen päiväsaikaan terveyskeskuksissa.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystoiminta on määrältään, kustannuksiltaan ja sisällöltään merkittävä osa terveydenhuoltoa. Päivystyshoito tarkoittaa yleisesti alle 24 tunnin kuluessa yhteydenotosta annettavaa arviointia ja hoitoa, jota ei voida siirtää myöhemmäksi ilman oireiden pahentumista tai vamman vaikeutumista. Siksi sitä tarvitaan kaikkina vuorokauden aikoina.

Asetuksen mukaan kiireellinen vastaanottotoiminta on järjestettävä arkipäivisin ilmoitettuna aikana lähellä asukkaita paitsi, jos potilasturvallisuuden ja palveluiden laadun turvaaminen edellyttää arvion ja hoidon keskittämistä päivystysyksikköön. Kiireellistä vastaanottotoimintaa voi olla perusterveydenhuollon vastaanottona tai yhteispäivystyksen yhteydessä. Ilta-ajan ja viikonlopun päiväaikainen perusterveydenhuollon kiireellinen vastaanottotoiminta on järjestettävä silloin, kun palvelujen saavutettavuus sitä edellyttää.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys järjestetään joko laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaaloissa tai muissa keskussairaaloissa.

Asetuksessa edellytetään, että laajan päivystyksen sairaaloissa on päivystys mm. akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon, gastroenterologisen kirurgian, kardiologian, lastentautien, naistentautien ja synnytysten, neurologian, ortopedian ja traumatologian, psykiatrian, radiologian, sisätautien ja yleislääketieteen erikoisaloilta. Kiireellisen hoidon antamista varten tarvitaan riittävästi osaavaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä sekä sopivat tilat, välineet ja laitteet potilaan taudinmääritykseen ja hoitoon.

Terveydenhuoltolain mukaan muilla kuin laajan päivystyksen keskussairaaloilla on aina oikeus sopia erityisvastuualueiden yhteistyösopimuksissa siitä, kuinka laaja päivystys niissä järjestetään. Alueella on otettava huomioon palvelujen saavutettavuus, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön kielellisten oikeuksien toteuttaminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö perustaa kansallisen koordinaatioryhmän uudistuksen toteutumisen seurantaa varten. Sairaanhoitopiirit laativat kahdesti vuodessa sosiaali- ja terveysministeriölle selvitykset uudistuksen etenemisestä.

Valtioneuvosto antoi asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 24.8.2017. Asetuksessa säädetään muun muassa päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, synnytystoiminnan edellytyksistä, poikkeusluvista, erilaisten päivystysyksiköiden tehtävistä ja laatuvaatimuksista sekä alueellisesta yhteistyöstä. Asetus tulee voimaan vuoden 2018 alusta.

Uusi asetus liittyy sairaalaverkkouudistukseen, jonka tavoitteena on varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, riittävä osaaminen hoitavassa yksikössä ja asiakas- ja potilasturvallisuus sekä hillitä kustannusten kasvua.

 

Liite

 

Back to Top