STM: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2018

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ehdottaa eduskunnalle, että ministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vuonna 2018 noin 14,95 miljardia euroa. Se on noin 353 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017.

STM:n talousarvioehdotuksessa muun muassa lisätään työllisyyttä ja lyhennetään työttömyyden kestoa työttömien aktiivimallilla, puretaan kannustinloukkuja nuorten kuntoutusrahan korotuksella sekä hidastetaan vuokrien ja asumistukimenojen kasvua, kun asumistuki nousee jatkossa elinkustannusindeksin mukaan ja kun asumistukeen asetetaan neliövuokrakohtainen katto.

Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kehitetään, kun Suomeen perustetaan neurotutkimuskeskus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoiva lupaviranomainen.

Lisäksi STM:n talousarvioehdotuksessa lisätään turvakotipaikkojen määrää, nostetaan sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärää sekä korotetaan takuueläkkeitä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahoista käytetään eläkemenoihin 31 prosenttia, perhe- ja asumiskustannusten tasaukseen 28 prosenttia sekä työttömyysturvaan 18 prosenttia. Sairausvakuutuksen osuus määrärahoista on 14 prosenttia.

Työttömyysmenojen odotetaan alentuvan

Työttömyysasteen odotetaan alentuvan vuonna 2018. Tähän johtaa työllisyystilanteen ennustettu parantuminen ja tavoite lyhentää työttömyysjaksojen kestoa. Työllisyyteen vaikutetaan myös edistämällä osittaista työllistymistä ja yritystoiminnan harjoittamista. Tukemalla etuudensaajien aktiivisuutta täyden työttömyyden vaihtoehtona vähennetään työttömyyden pitkittymistä ja työmarkkinoilta syrjäytymistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa työttömien aktiivimallia työllisyyden lisäämiseksi ja työttömyyden keston lyhentämiseksi. Aktiivimalli kannustaa työttömiä työhön ja osallistumaan työllisyyttä edistäviin palveluihin myös lyhyeksi ajaksi. Tämä aktivoi ihmisiä ja vähentää syrjäytymistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahoihin STM ehdottaa työttömyysturvaan kohdennettavaksi 2,7 miljardia euroa. Tämä on 133 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2017.

Vähennys johtuu pääasiassa työttömyysasteen alenemisesta.

Kannustinloukkuja puretaan, asumistuki sidotaan elinkustannusindeksiin

Kannustinloukkujen purkamiseksi ja osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotetaan siten, että se säilyy takuueläkkeen tasoisena. Ehdotus lisää valtion menoja 0,8 miljoonaa euroa.

Työnteon kannattavuuden lisäämiseksi sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa, että jatkossa asumistuki nousee elinkustannusindeksin mukaan. Nykyisin asumistuki on sidottu vuokrien kehitystä kuvaavaan vuokraindeksiin. Lisäksi STM ehdottaa asumistukeen neliövuokrakohtaista kattoa. Arvioiden mukaan muutokset hidastavat asumismenojen kasvua yhteensä 30 miljoonalla eurolla vuonna 2018 ja 50 miljoonalla eurolla vuodesta 2019 alkaen.

Perhe- ja asumiskustannusten tasaukseen, perustoimeentulotukeen ja eräisiin palveluihin STM ehdottaa 4,2 miljardia euroa. Tämä on 150 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Lisäys aiheutuu pääosin siitä, että opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017.

Suomeen perustetaan neurotutkimuskeskus

Osana terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa Kansallisen neurotutkimuskeskuksen perustamisen valmisteluun 0,9 miljoonaa euroa. Lisäksi STM ehdottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen perustamiseen 2,6 miljoonaa euroa. Uusi lupaviranomainen mahdollistaa sen, että käyttöluvat sote-tietovarantoihin saisi yhdeltä luukulta ja että tietoja hyödynnettäisiin entistä paremmin sote-uudistuksessa.

Toimenpiteillä tavoitellaan Suomen kehittymistä edelläkävijämaaksi ja kansainvälisesti halutuksi yhteistyökumppaniksi neurotutkimusta ja sote-tietovarantoja hyödyntävälle terveydenhuollon huippututkimukselle. Lisäksi tavoitteena on sosiaali- ja terveysalaa hyödyttävän uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luominen Suomeen.

Lautakuntien yhdistäminen

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ja Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi. STM ehdottaa lautakunnalle 1,4 miljoonan euron lisämäärärahaa valitusmäärien kasvun johdosta.

Muu tutkimus, kehittäminen ja koulutus

Leikki-ikäisten lasten ruokavalio ja ruokakäyttäytyminen -tutkimukseen STM ehdottaa noin 0,6 miljoonan euron rahoitusta. Hankkeen tavoitteena on tiedon kerääminen 1-6-vuotiaiden lasten ruoankäytöstä, ravinnonsaannista sekä ruokakäyttäytymisestä.

Saattohoidon kehittämiseen STM ehdottaa 1,0 miljoonan euron määrärahaa, jolla on tarkoitus yhtenäistää perusteet palliatiiviselle hoidolle ja saattohoidolle riippumatta potilaan asuinpaikasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön keskeisimmälle kansainväliselle terveyspoliittiselle kumppanille, WHO:lle, ministeriö ehdottaa korvamerkitsemättömänä vapaaehtoisrahoituksena 2,0 miljoonaa euroa.

Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen on 15 miljoonaa euroa ja valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen 96,6 miljoonaa euroa.

Turvakotipaikkoja lisätään

STM ehdottaa turvakotipaikkojen lisäämiseksi 17,6 miljoonan euron määrärahaa. Summa on 4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Päihteitä käyttävien äitien hoitoon ministeriö ehdottaa 3 miljoonan euron määräraha. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoimintaan on sama kuin vuonna 2017 eli noin 29 miljoonaa euroa. Kunnille maksettaviin korvauksiin laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin ehdotetaan 5,3 miljoonan euron määrärahaa.

STM ehdottaa kuntien järjestämään sosiaali- ja terveydenhuoltoon 294 miljoonaa euroa. Se on 112 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Lisäys johtuu pääosin valinnanvapauspiloteille esitetystä 100 miljoonan euron määrärahasta. Kuntien peruspalvelujen järjestämiseen tarkoitetut valtionosuudet sisältyvät valtiovarainministeriön määrärahoihin ja ovat vuonna 2018 noin 8,43 miljardia.

Sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja kuntoutusrahan määrää nostetaan

Vähimmäismääräisen sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja kuntoutusrahan määrää nostetaan siten, että päiväraha olisi nettona riittävän suuri, jotta tuensaajan ei tarvitsisi turvautua perustoimeentulotukeen. Tämä selkeyttää toimeentulotukien hakemista. Vähimmäispäivärahojen korotus lisää valtion menoja 8 miljoonalla eurolla 2018. Yrittäjien sairauspäivärahan omavastuuaika lyhennetään yhteen päivään, joka rahoitetaan korottamalla yrittäjiltä perittävää päivärahamaksua.

Matkakorvausten ja matkojen välitystoimintaa uudistetaan taksiliikenteen vapautumisen vuoksi.

Yleisesti STM ehdottaa sairausvakuutuksen rahoitukseen 2,1 miljardia euroa. Se on 144 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Lisäys aiheutuu pääosin kilpailukykysopimuksesta. Työnantajan sosiaaliturvamaksun alentaminen ja pienituloisimpien palkansaajien maksurasituksen kevennys lisää rahoituksen tarvetta 112 miljoonaa euroa vuoteen 2017 verrattuna.

Eläkkeitä korotetaan

Eläkkeisiin sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 4,6 miljardia euroa. Tämä on 92 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017.

Takuueläkkeen korottamiseen STM kohdentaa 8,8 miljoonaa euroa. Takuueläke nousee arviolta 8 euroa kuukaudessa. Myös eläkettä saavan hoitotuen perustukea korotetaan noin 70 euroon kuukaudessa. Tämän kustannusvaikutus on 10 miljoonaa euroa. Tuella autetaan vammaista tai pitkäaikaisesti sairasta henkilöä selviytymään jokapäiväisessä elämässä.

Nuorten palveluja sosiaali- ja terveydenhuollossa uudistetaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon nuorten palveluja uudistetaan nuorisotakuun mukaisesti. Toimintaan STM osoittaa 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi ministeriö osoittaa hyvinvointi- ja terveys -kärkihankkeisiin 51 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Se on 0,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Kärkihankkeet sisältävät muun muassa palveluseteli- ja perustulokokeilut, asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentamisen arvioinnin, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman, ikäihmisten kotihoitoa kehittävän ja kaikenikäisten omaishoitoa vahvistavan hankkeen, terveyttä ja hyvinvointia edistävän ja eriarvoisuutta vähentävän hankkeen sekä osatyökykyisten työllisyyttä edistävän hankkeen.

Sote-uudistus ja palveluiden digitalisointi

Sote-uudistuksen valmisteluun ja tukeen kohdennettava rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön määrärahoihin, joita ministeriöt käyttävät yhteisesti.  Sote- ja maakuntauudistuksen kansalliseen tukeen, julkisen hallinnon ja palveluiden digitalisointiin sekä maakuntien ja kansallisten palvelujen edellyttämiin ICT-investointeihin ministeriöt ehdottavat vuodelle 2018 yhteensä 240,2 miljoonan euron määrärahaa.

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Terveyden ja toimintakyvyn edistämiselle STM ehdottaa 36 miljoonaa euroa. Se on 1,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017. Lisäksi STM ehdottaa sosiaalialan osaamiskeskusten rahoitukseen 0,8 miljoonan euron korotusta ja terveyden edistämisen määrärahaan 0,8 miljoonan euron korotusta. Tällä turvataan terveyden edistämistä ja sosiaalialan kehittämistä sote-muutoksessa.

Veteraaneille tukea usein eri tavoin

Veteraanien tukemiseen sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 181,2 miljoonaa euroa. Määrärahoista kohdentuu 88 miljoonaa sotilasvammakorvauksiin, 40 miljoonaa euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin ja 12,6 miljoonaa euroa rintamalisiin sekä 32,7 miljoonaa euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen.

STM ehdottaa sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutukseen, eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen ja eräille ulkomaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille rintama-avustukseen 6,7 miljoonaa euroa. Valtion korvaukseksi sodista kärsineiden huoltoon STM ehdottaa 1,3 miljoonaa euroa.

Lisäksi ministeriö ehdottaa, että virolaisten vapaaehtoisten rintamasotilaiden rintama-avustus korotetaan 590 eurosta 2 000 euroon.

Lomitustoiminta ja sijaisapu

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminnan menot alenevat 16,3 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja ovat 146 miljoonaa euroa. Vähennys johtuu tarvearvion muutoksesta. Lomituspalvelujen hallintomenoihin STM ehdottaa 16,1 miljoonan euron määrärahaa. Tämä sisältää maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen kohdennetut 1 miljoonaa euroa. Lisäys liittyy maatalouden kriisipakettiin.

Avustukset yhteisöille ja säätiöille

Avustuksiin yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen STM ehdottaa 358 miljoonan euron määrärahaa.

 

 
Back to Top