STM: Fimean päätoimipaikka Kuopiossa. Toiminta jatkuu myös Helsingissä ja Turussa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) päätoimipaikka säilyy Kuopiossa, mutta virasto jatkaa toimintaansa monipaikkaisesti. Virasto voi jatkossa palkata osaajia paikkakunnasta riippumatta tapauskohtaisen harkinnan mukaan.

Hallitus päätti Fimean alueellistamispäätöksen muuttamisesta 5. heinäkuuta pitämässään valtioneuvoston istunnossa. Kuopiossa keskitytään lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen ja Helsingin toimipaikan päätehtävänä on lääkevalmisteiden lupa- ja tarkastustoiminta.

Aiemman alueellistamispäätöksen mukaan Fimean kaikki virat olisi siirretty Kuopioon vuoden 2018 loppuun mennessä. Fimean henkilöstön muuttohalukkuus Kuopioon on ollut erittäin vähäistä ja alueellistamisen toteuttaminen aiemman päätöksen mukaan olisi edellyttänyt laajoja irtisanomisia. Tämä vaarantaisi Fimean toiminnan ja tätä kautta Suomen lääketurvallisuuden, sillä korvaavaa vaadittavan tasoista ja laatuista osaamista ei ole saatavissa. Fimean tehtäviin ei valmistuta suoraan yliopistosta, vaan osaamista harjoitellaan virastossa jopa vuosien ajan. On tärkeää että kokeneet asiantuntijat pysyvät talossa ja voivat johtaa arviointityötä ja opettaa nuorempia asiantuntijoita.

Lääkealan toiminta on erittäin kansainvälistä, ja valtaosa myyntiluvista arvioidaan ja myönnetään EU:n tasolla. Suurin osa (85%) Fimean rahoituksesta tulee kansainvälisiltä asiakkailta ja näissä tehtävissä se kilpailee toimeksiannoista muiden eurooppalaisten lääkevirastojen kanssa. Fimea on ns. pienten virastojen kärkijoukossa, kun kriteerinä käytetään Euroopan lääkeviraston (EMA) virastoille maksamia palkkioita. Fimean tehtävänä on tulevaisuudessakin jatkaa aktiivista kansainvälistä työtä ja kilpailla EMA:n toimeksiannoista.

Jos Fimean kansainvälisten toimintojen tulovirta vähenee ja osaaminen kaventuu, se vaikeuttaa myös kansallisten tehtävien hoitamista. Kansallisten tehtävien asianmukainen toteuttaminen edellyttää niin ikään osaamista ja resursseja, joita kansainvälisiltä asiakkailta saatavat tulot mahdollistavat. Syvällinen osaaminen tuo Suomeen erityistehtäviä, jotka sekä tuovat tulovirtaa että vahvistavat Suomen mainetta korkean osaamisen maana sekä edistävät terveysalan kasvustrategian toteutumista.

Samassa yhteydessä hallitus totesi, että Itä-Suomen yliopisto on tehnyt aloitteen Suomen neurokeskus -osaamiskeskittymän valmistelun käynnistämisestä. Hallitus sitoutuu tukemaan tätä aloitetta koordinoivan kansallisen neurokeskuksen perustamisesta Kuopioon. Esitys pilotin rahoittamiseksi valmistellaan eri ministeriöiden (STM, OKM, TEM) yhteistyössä elokuun budjettiriiheen mennessä päätettyjen kehysmenojen puitteissa.

Alueellistamispäätös tukee hallitusohjelmaa

Hallituksen nyt tekemä päätös turvaa valtion tehtävien tuloksellisen hoitamisen sekä työvoiman saannin valtion tehtäviin. Fimean tehtävien hoitaminen edellyttää henkilöstöltä erityisosaamista. Tämän vuoksi henkilöstö tulee voida palkata sinne, mihin saadaan parhaat osaajat. Monipaikkainen toiminta turvaa nykyisten osaajien pysymisen virastossa ja uusien osaajien saannin. Kuopiossa vahvistetaan uusien, ensisijassa sairaaloissa käytettävien lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointitehtäviä.

Päätös tukee myös hallitusohjelman tavoitetta, jossa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus käännetään nousuun. Lisäksi hallitusohjelman mukaan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja yritystoiminnan edellytyksiä vahvistetaan. Yksi keino vaikuttaa näihin on lisätä edellytyksiä suomalaisille lääkeinnovaatiolle ja yleensäkin lääketutkimukselle ja tässä Fimean toiminta viranomaisena lääkeinnovaatioiden ja lääketutkimuksen edistämisessä on avainasemassa.

Taustaksi

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka aloitti toimintansa vuonna 2009. Fimean päätoimipaikka sijaitsee tällä hetkellä Kuopiossa ja sillä on työskentelypisteet myös Helsingissä ja Turussa. Kuluvan vuoden toukokuussa Helsingissä työskenteli 171 henkilöä, Kuopiossa 56, Turussa 7 ja Oulussa 1.

Back to Top