STM: Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat samaan rekisteriin 

 

Hallitus esittää uutta lakia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Lailla yhdenmukaistettaisiin julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajien toimintaedellytykset, rekisteröinti ja valvonta. Laissa säädettäisiin perusvaatimukset, joiden perusteella palvelun tuottajat ja palveluyksiköt rekisteröitäisiin samaan rekisteriin.

Tällä hetkellä julkisen ja yksityisen palvelutuotannon vaatimukset ja valvonta ovat erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Esimerkiksi palvelun tuottajien rekisteröitymisvelvoite ei koske julkisia sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajia. Sote- ja maakuntauudistuksen vaatimukset sekä uudet tavat tuottaa palveluja vaikuttavat palvelujen tuottajiin. Sote-uudistuksessa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan.

Uudessa laissa palvelun tuottajalla tarkoitettaisiin kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavia tahoja, eikä erikseen määriteltäisi enää terveydenhuollon itsenäistä ammatinharjoittajaa. Palveluyksikkö kuvaisi sitä hallinnollisesti järjestettyä kokonaisuutta, jossa palveluja tuotetaan.

Palvelun tuottajan omaa vastuuta palvelujen laadusta, turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta vahvistettaisiin. Palvelun tuottajan laatisi omavalvontasuunnitelman siitä, miten palvelun tuottajat itse valvovat palveluyksikköään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asiakas tai potilas saa laadukkaita ja turvallisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Suunnitelman olisi oltava sitä laajempi ja yksityiskohtaisempi, mitä monimuotoisempaa ja riskialttiimpaa palvelun tuottajan toiminta on.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta voitaisiin aloittaa, kun sekä palvelun tuottaja että palveluyksikkö olisi rekisteröity tuottajien rekisteriin ja rekisteröinnistä olisi annettu päätös. Ensin rekisteröitäisiin edellytykset täyttävät palvelun tuottaja. Rekisteröinti antaisi lähtökohtaisen kelpoisuuden tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Palveluyksikön rekisteröinnissä tarkasteltaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöedellytyksiä. Palveluyksikön pätevyys voitaisiin osoittaa myös sertifioinnilla tai viranomaisen tarkastuksella. Sertifiointivelvollisuus koskisi sairaaloita ja vaativia sosiaalipalveluja tuottavia palveluyksiköitä.

Palvelun tuottajat voisivat myös sopimuksella valita vastuullisen palveluntuottajan, joka edustaisi heitä rekisteri- ja valvontaviranomaisessa. Vastuullinen palveluntuottaja toimittaisi muiden puolesta tiedot, jotka tarvitaan yhteisen palveluyksikön rekisteröimiseksi.
 
Rekisteri- ja valvontaviranomaisina toimisivat Valvira ja aluehallintovirastot. Kuntien nykyiset lupa- ja valvontamenettelyyn liittyvät tehtävät poistettaisiin. Palvelun tuottajien rekisteristä toteutettaisiin verkon kautta käytettävissä oleva ajantasainen julkinen tietopalvelu, joka sisältäisi muun muassa palvelun tuottajien nimet ja yritys- tai ammattitoimintaan liittyvät yhteystiedot.

Lakia ei sovellettaisi silloin, kun palvelun tuottaminen on satunnaista tai vastikkeetonta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 11. toukokuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Back to Top