STM: Ensihoitoa uudistetaan. Laki- ja asetusmuutokset lausunnolle

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle asetuksen ensihoitopalvelusta sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutokset. Laki- ja asetusluonnokset ovat lausunnolla 25.5.2017 asti.

Asetus ensihoitopalveluista liittyy vuoden 2017 alussa voimaantulleeseen päivystysuudistukseen

Ensihoidon palvelutasopäätöksen laatimista koskevat säännökset on tarkoitus uusia kokonaan. Palvelutasopäätösten kriteerit muodostettaisiin valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla ja ne perustuisivat Suomen Ympäristökeskuksen taajamaluokitukseen. Uusien kriteerien avulla parannetaan alueellista riskinarviomekanismia.

Uudessa asetuksessa täsmennettäisiin ensihoitopalvelun ja ensihoitokeskusten tehtäviä sekä kenttäjohtajan tehtäviä. Ensihoitopalvelun henkilöstön kelpoisuusehtoja väljennettäisiin. Ensivasteyksikössä täytyisi olla jatkossakin vähintään kaksi henkilöä, mutta yksi ensivastetoimintaan hyväksytyn pätevyyden saanut henkilö riittäisi nykyisen kahden sijasta.

Lisäksi asetukseen otettaisiin uusi ensihoitopalvelun yksikkö, jossa olisi yksi hoitotason ensihoitaja. Yksikköä käytettäisiin potilaan hoidon tarpeen arviointiin, hoidon aloittamiseen ja muiden yksiköiden tukemiseen. Tämä ensihoidon yksikkö ei kuljettaisi potilaita.  

Uuden asetuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta.

Terveydenhuoltolain ensihoitosäännökset voimaan sote-uudistuksen yhteydessä

Sote- ja maakuntauudistuksessa ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle. Ensihoitopalvelu tuotetaan viranomaistehtävänä maakunnan omana toimintana tai yhteistyössä muiden maakuntien kanssa. Ensihoitopalvelun tuottavat maakunnan liikelaitokset (sote ja pelastustoimi) niiden henkilöstöllä ja kalustolla. Maakunta voisi ehdotuksen mukaan hankkia ensihoitoyksiköitä ja henkilöstöä täydentämään omaa toimintaansa.

Ensihoitopalvelulla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää muun muassa äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arvion, hoidon ja tarvittaessa kuljetuksen. Lisäksi siihen kuuluu ensivastetoiminta, osallistuminen ensihoitovalmiuden ylläpitämisen ja alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen, virka-avun antaminen muille viranomaisille sekä ensihoitopalvelun johtamis- ja suunnittelutehtäviä yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa.

Lisäksi muodostetaan viisi ensihoitokeskusta, joilla on nykyistä laajempia tehtäviä toimialan päivystystoiminnan ja varautumis- ja valmiustehtävien ohjauksessa. Ensihoitokeskukset sijoittuisivat hallinnollisesti yliopistollisten keskussairaalojen yhteyteen. Ne tukisivat maakuntien ensihoidon suunnittelua ja kehittämistä ja hoitaisivat maakuntien yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja.

Lakiluonnoksessa esitetään, että maakunnan olisi hankittava kilpailuttamalla ensihoitopalveluun kuulumattomat kiireettömät ambulanssipalvelut ja potilaiden siirtokuljetukset. Näissä kuljetuksissa voidaan käyttää muitakin potilaskuljetusajoneuvoja kuten esimerkiksi takseja ja muihin kuin ensihoidon potilassiirtoihin tarkoitettuja ambulansseja.

Terveydenhuoltolain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.

Back to Top