STM: Naisia kolmannes kuntayhtiöiden hallituksissa

 

 

Kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hallituksista 34 prosenttia on naisia. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton yhteisestä selvityksestä, jossa on kartoitettu yhteensä 1716 kuntaomisteisen osakeyhtiön ylintä johtoa vuonna 2015. Ylimpään johtoon luetaan yhtiöiden toimitusjohtajat, hallitusten puheenjohtajat sekä hallitusten jäsenet.

Tilastokeskuksen laatimassa selvityksessä tarkastellaan ensimmäistä kertaa naisten ja miesten edustusta kuntaomisteisten yhtiöiden ylimmässä johdossa. Selvityksessä on keskitytty kuntaenemmistöisiin osakeyhtiöihin. Selvitys julkaistaan kokonaisuudessaan toukokuussa.

Naisia oli kuntayhtiöiden hallitusten jäsenistä 34 prosenttia. Osuus on hieman korkeampi kuin suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa, joissa naisia on 32 prosenttia (Keskuskauppakamari 2016). Naisten osuuteen hallituksissa voi vaikuttaa tasa-arvolain tasapuolisuussäännös, joka koskee muun muassa kuntaenemmistöisten yhtiöiden luottamushenkilöistä koostuvia johto- tai hallintoelimiä. Naisten osuus hallitusten puheenjohtajista oli selkeästi matalampi, 16 prosenttia. Toimitusjohtajista naisia oli vajaat 24 prosenttia. Tasapuoliseen edustukseen on vielä kaikilla tasoilla matkaa.

Naisten osuus hallitusten jäsenistä vaihtelee yhtiön toimialasta riippuen. Naisten osuus oli suurempi terveys- ja sosiaalipalveluissa ja majoitus- ja ravitsemusaloilla. Vastaavasti hallitukset olivat keskimääräistä miesenemmistöisempiä teknisillä aloilla, kuten vesi-, viemäri- ja jätehuollossa, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan aloilla sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa.

Kuntayhtiöiden johtajat kuuluvat selvästi vanhempiin ikäluokkiin. Yli 50-vuotiaita oli kaksi kolmesta toimitusjohtajasta ja 72 prosenttia hallitusten jäsenistä. Kuntayhtiöiden naisjohtajat olivat keskimäärin miesjohtajia nuorempia.

Naisilla oli keskimäärin korkeampi koulutus kuin miehillä. Toimitusjohtajina toimivista naisista 53 prosentilla oli ylempi korkeakoulutus tai tohtorin tutkinto. Miespuolisista toimitusjohtajista vastaavan koulutustason oli saavuttanut 41 prosenttia.

Naisjohtajien osuus on keskimääräistä suurempi asukasluvultaan suurempien kuntien omistamissa yhtiöissä: Yli 100 000 asukkaan kuntien omistamien yhtiöiden toimitusjohtajista naisia oli 31 prosenttia. Myös maakuntien välillä oli eroja naisten edustuksessa.

Kilpailulainsäädännön ja kuntalain muutokset viime vuosina ovat johtaneet kunnissa yhä laajempaan toimintojen yhtiöittämiseen ja päätösvallan siirtymiseen osin kuntayhtiöihin. Kunnallisten toimielinten lisäksi tasa-arvotilannetta onkin tärkeää seurata kuntaomisteisissa yhtiöissä.

Back to Top