STM: Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain sijoittamista koskevat säännökset muuttuvat

 

 

Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain mukaisten vapaaehtoista eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen sijoittamista rajoittavia säännöksiä muutetaan ja puretaan.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 23. maaliskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina, ja ne tulevat voimaan 1.4.2017.

Uudistuksen myötä sijoituksia voidaan tehdä yhtenäisin ehdoin ETA- ja OECD-valtioihin. Kiinteistösijoitusten osalta eläkevastuun ja vastuuvelan bruttomäärän kattamista koskevat määrälliset rajoitukset kumotaan, ja näiden sijoitusten sääntely tapahtuu jatkossa huolellisuusvelvollisuuden, tuottavuus- ja turvaavuusvaatimusten sekä sijoitusten hajauttamisvelvollisuuden kautta. Muutosten ennakoidaan lisäävän valinnanmahdollisuuksia sijoituskohteita etsittäessä.

Sääntely sopeutetaan OECD:n kanssa tehdyn sopimuksen ja pääoman liikettä koskevan koodin velvoitteisiin. Muutoksen myötä Suomella ei ole tarvetta lisätä vapaaehtoista lisäeläkevakuutustoimintaa harjoittavia eläkesäätiöitä ja vakuutuskassoja koskevia varaumia ja selityksiä OECD:n pääoman liikettä koskevaan koodiin.

Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain kokonaisuudistusta valmistellaan vahvistettavista lakimuutoksista erillään.

Back to Top