STM: Asiakasmaksujen lainsäädäntö uudistetaan kokonaan 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntö ja laatia luonnos hallituksen esityksestä uudeksi asiakasmaksulainsäädännöksi.

Kokonaisuudistus on tarpeen, koska asiakasmaksulainsäädäntö on vanhentunutta. Laista puuttuvat säännökset palveluasumisen maksuista eikä se tunne uusia palvelumuotoja tai digitaalisia ratkaisuja. Vanhentuneet säännökset aiheuttavat tulkintaongelmia. Asiakkaiden asema ei ole kaikilta osin ollut yhdenvertainen eikä lainsäädännöllä ole riittävällä tavalla varmistettu asiakasmaksujen alentamisen tai poistamisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan.

Uudistuksessa otetaan huomioon sote-uudistuksen tavoitteet. Uuden asiakasmaksujärjestelmän on tuettava asiakkaiden omaa vastuunottoa ja sote-uudistuksen tavoitteita kustannussäästöistä. Asiakasmaksuja ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti korottaa. Uudessa lainsäädännössä on tarkoitus säätää maksujen tasapainoisesta suhteesta saatuun palveluun ja henkilön maksukykyyn sekä kohtuullisuudesta sote-palveluissa.

Työryhmän toimikausi on 15.2.2017 - 31.12.2017. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätkaudella 2018 ja muutokset tulisivat voimaan 1.1.2019.

 

Liitteet

Asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän asettamispäätös

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Käynnistettäväksi valitut VN TEAS -hankkeet 2017

 
 
 
Back to Top