STM: Ehdotus uudesta potilasvakuutuslainsäädännöstä 

 

 

Työryhmä ehdottaa potilasvakuutusjärjestelmää koskevan lainsäädännön uudistamista. Potilasvakuutusjärjestelmään sovellettava lainsäädäntö koostuisi jatkossa kolmesta uudesta laista. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi potilasvakuutuslaki, laki Potilasvakuutuskeskuksesta sekä laki potilasvahinkolautakunnasta. Voimassa oleva potilasvahinkolaki kumottaisiin.

Potilasvahinkolain uudistamista ja kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti raporttinsa 21. joulukuuta sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle. Työryhmä oli yksimielinen. Potilasvakuutuslain rakenne uudistettaisiin siten, että lainsäädännöstä kävisi selvästi ilmi eri osapuolien oikeudet ja velvollisuudet. Työryhmä on kiinnittänyt erityistä huomiota vahinkoa kärsineiden asemaan arvioidessaan potilasvahinkojen korvaamista.

Uuden potilasvakuutuslain soveltamisala olisi pääsääntöisesti sama kuin voimassaolevan potilasvahinkolain soveltamisala. Potilasvakuutuslaki koskisi, kuten nykyisinkin, Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon korvaamista potilasvakuutuksesta. Lain alueellista soveltamisalaa laajennettaisiin kuitenkin koskemaan eräissä erityistilanteissa myös Suomen rajojen ulkopuolella annettavaa hoitoa. Korvattavia vahinkoja koskevaa sääntelyä laajennettaisiin siten, että kehoon asennettavista laitteista, kuten tekonivelistä aiheutuva henkilövahinko korvattaisiin edellyttäen, että laite ei ole ollut niin turvallinen, kun on ollut aihetta olettaa. Lisäksi potilasvahingon vuoksi tarpeellinen ammatillinen kuntoutus tulisi korvattavaksi. Korvausmenettelyä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin ja lakiin lisättäisiin muun muassa säännös, jonka mukaan päätökset pitäisi jatkossa perustella. Ehdotus ei sisällä potilasvakuutuksen perusrakenteeseen, kuten vakuuttamisvelvollisuuteen tai vakuutusjärjestelmän toimeenpanoon liittyviä merkittäviä muutoksia. Kyseessä on siten pääosin lainsäädännön selkeyttämisestä ja modernisoinnista.

Työryhmä on laatinut raporttinsa hallituksen esityksen muotoon. Seuraavaksi työryhmän loppuraportti laitetaan lausuntokierrokselle. Tavoitteena on, että uudet lait tulisivat voimaan samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa eli vuoden 2019 alusta.

Back to Top